Bakalárske práce

Výhodou je možnosť pracovať na moderných zariadeniach a popritom si aj privyrobiť € 50 – 100 mesačne.

Témy pre rok 2016/2017

 • Téma: Elektrické vlastnosti nových pamäťových elementov na základe odporového prepínania

  Konzultant: Ing. Ivan Kundrata ( Oddelenie fyziky a technológie nanoštruktúr )
  Študijný program: elektroenergetika
  Študijný odbor: 5.2.9. elektrotechnika
  Školiace pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
  Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Michal Váry, PhD. (ÚEAE FEI STU)
  Ciele práce:
  1. Stručne opísať problematiku ukladania informácií z dostupnej literatúry
  2. Opísať základné mechanizmy odporového prepínania, opísať rozdiely medzi odporovým prepínaným na báze vacancií a na báze difúzie iónov kovu.
  3. Opísať základné schémy využívajúce elementy rezistívneho prepínania.
  4. Charakterizovať odladené elementy na báze HfO2, na väčšom súbore meraní ukázať stochastické správanie rezistívneho prepínania.
  5. Namerať krivky na elementoch na báze Cu a SiO2, kvalitatívne opísať ich rozdiel oproti elementom z HfO2.
  6. Prehľadne zhrnúť výsledky.
 • Téma: Počítačové modelovanie supravodivých motorov pre letectvo

  Vedúci: Mgr. Enric Pardo, PhD. ( Department of Superconductor Physics )
  Pedagogický vedúci: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (ÚE FEI STU)
  Štud. program: Fyzikálne inžinierstvo
  Popis: V blízskej budúcnosti sa elektrické komerčné lietadla stanú realitou. Supravodivé elektrické motory sú vhodné pre ich nižšiu hmotnosť a vyšší výkon. Supravodivý magnet v statore dosiahne vyššie magnetické pole. Aktuálny zaznamenaný rekord magnetického poľa je 17,6 T pre porovnanie magnetické pole konvenčných permanentných magnetov je 1 T. Taktiež supravodivé cievky v statore poskytujú vyššie prúdové hustoty ako medené vinutia. Avšak maximálna prúdová hustota klesá s magnetickým poľom. Počítačové modelovanie je potrebné pri návrhu motora. Študent vyvinie počítačový program na výpočet magnetických polí v statore a maximálnych prúdových hustôt pre dané konfigurácie motora pre dosiahnutie maximálneho výkonu motora. 
 • Téma: Počítačové modelovanie prúdových vortexov v supravodičoch

  Vedúci: Mgr. Enric Pardo, PhD. ( Department of Superconductor Physics )
  Pedagogický vedúci: doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. (FMFI UK)
  Štud. program: 4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Popis: Supravodiče sú nevyhnutné pre stavbu silných elektormagnetov, ako sú napríklad v LHC urýchlovači v CERN-e. Tieto materiály sú perespektívne pre mnohé daľšie výkonné aplikácie ako veterné turbíny a motory pre komerčné elektrické lietadlá. Vo všetkých týchto aplikáciach sa používajú supravodiče II typu, do ktorých vnikajú vortexi. Dôležitá vlastnosť supravodičov je maximálny makroskopický prúd, ktorý zavisí na fyzike týchto vortexov.  Bakalárska téma je zameraná na štúdiu vlastností vortexov v supravodičoch podľa  Ginzburg-Landau teórie. Štúdia bude založená na numerických výpočtoch. Vývoj výpočtovej metódy a napísanie programu v programovaciom jazyku bude v spolupráci zo školitelom a bude tvoriť základ práce. Téma sa zameria na zjednodušené prípady. Vedomosti v oblasti programovacích jazykov sú odporučané, ale nie nevyhnutné.
 • Téma: Charakterizácia vlastností 2D vrstiev

  Vedúci: Ing. Marian Precner, PhD. ( Oddelenie fyziky a technológie nanoštruktúr )
  Pedagogický vedúci: Ing. Marián Vojs, PhD. (ÚEF FEI STU)
  Štud. program: Elektronika a fotonika
  Popis: Dvojrozmerné (2D) materiály (napr. grafén) sú jedinečné pre svoje vlastnosti a patria medzi najviac skúmané materiály v súčasnosti. Pri trende miniaturizácii nových mikroelektronických súčiastok hrajú jednoatomárne vrstvy dôležitú úlohu. Práca sa zaoberá charakterizáciou ultratenkých (<10 nm) filmov a jednoatomárnych vrstiev materiálov narastených chemickým transportom v iónových parách. Cieľom práce je naštudovať a zvládnuť techniku merania pomocou atomárneho silového mikroskupu (AFM – Atomic Force Microscopy).
  Študent sa pod vedením školiteľa naučí pracovať s AFM, pomocou ktorého bude vyhodnocovať parametre narastených vrstiev (hrúbka vrstvy, kvalita pokrytia na substráte). Dosiahnuté výsledky sa využijú na optimalizáciu rastu ďalších tenkých vrstiev. 
 • Téma: Využitie rôznych iónových kvapalín ako materiálu pre hradlo na ultratenkých polovodičových 2D materiáloch

  Vedúci: Mgr. Michaela Sojková, PhD. ( Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky )
  Pedagogický vedúci: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (ÚJFI FEI STU)
  Štud. program: Fyzikálne inžinierstvo
  Popis: Cieľom práce je nájsť najvhodnejší spôsob prípravy hradla na ultratenkých polovodičových 2D materiáloch (napríklad MoS2)  s využitím elektrickej dvojvrstvy, ktorá sa prirodzene vytvorí na rozhraní polovodič/ionová kvapalina. Úlohou je nájsť optimálnu technológiu prípravy hradla a meranie elektrických vlastností hotovej štruktúry. 

 • Téma: Vytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografie

  Vedúci: Ing. Ján Šoltýs, PhD. ( Oddelenie fyziky a technológie nanoštruktúr )
  Pedagogický vedúci: Ing. Milan Pavúk, PhD. (ÚJFI FEI STU)
  Štud. program: Fyzikálne inžinierstvo
  Popis: Nanotechnológia je vytváranie a riadenie funkčných systémov, ktorých rozmery sú pod 100 nm. Je to jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví v súčasnej fyzike. Vhodným prostriedkom na definovanie nanoštruktúr je elektrónová litografia (EBL - Electron Beam Lithography). EBL je litografický proces, ktorý využíva fokusovaný zväzok elektrónov na kreslenie veľmi malých útvarov do rezistovej vrstvy. V ďalšom kroku slúži tento modifikovaný rezist ako maskovacia vrstva, cez ktorú sa nano-útvary prenesú do polovodičového alebo kovového materiálu. EBL sa v laboratórnych podmienkach realizuje pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.
  Študent sa pod vedením diplomového vedúceho naučí pracovať v čistých priestoroch, obsluhovať špičkové moderné zariadenia (AFM, SEM), čím získa zručnosti pri tvarovaní materiálov na mikro a nano úrovni. Úlohou študenta bude naučiť sa pracovať s elektrónovým mikroskopom a zvládnuť riadenie mikroskopu pomocou litografického softvéru. Optimalizuje parametre litografie s cieľom prípravy nanoštruktúr s rozmerom pod 100 nm. 
   
 • Téma: Elektrická charakterizácia MOS heteroštruktúr na báze GaN polovodiča pre výkonové vertikálne tranzistory

  Vedúci: Ing. Milan Ťapajna, PhD. ( Oddelenie III-V polovodičov )
  Pedagogický vedúci: doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. (ÚEF FEI STU)
  Štud. program: Elektronika a fotonika
  Popis: Výnimočné vlastnosti polovodičov na báze GaN predurčujú ich využitie v oblasti spínacích výkonových tranzistorov. Cieľom projektu bude oboznámenie sa s kapacitnými vlastnosťami heteroštruktúr na báze GaN polovodičov s MOS (metal-oxide-semiconductor) hradlovou štruktúrou, meranie a vyhodnocovanie kapacitno-napäťových charakteristík. GaN MOS hetroštruktúry budú pripravené v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV a výsledky budú využité pri vývoji spínacích tranzistorov v rámci riešenia medzinárodného projektu SAFEMOST (V4-Japonsko).
 • Téma: Detektory na báze SiC a ich využitie v jadrovej fyzike

  Vedúci: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD. ( Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky )
  Pedagogický vedúci: doc. Ing. Šagátová Andrea, PhD. (ÚJFI, FEI STU)
  Štud. program: 5.2.31 Jadrová energetika
  Popis: Oboznámte sa s princípom fungovania polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia; urobte rešerš súčasného stavu výskumu 4H-SiC Schottkyho detektorov a ich využitia v jadrovej fyzike; zmerajte elektrické charakteristiky dodaných 4H-SiC detektorov a preverte ich schopnosti detekcie ionizujúceho žiarenia (alfa, gama).
  Aktualizované: 20.02.2017