Projects

International

ETMOS – Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Program: ERANET
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for modern electronic application
Technológia a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Registration code: SAS-MOST JRP 2017/1
Program: JRP
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Registration code: 24
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
TO-BE – Towards Oxide-Based Electronics
Smerom k elektronike na báze oxidov
Registration code: MP1308
Program: COST
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Duration: 1.2.2016 – 30.4.2018
Štúdium rastu a elektrických vlastností hybridních štruktúr diamantu a tranzistorov AlGaN/GaN HEMT
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.3.2017

National

Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Registration code: 2/0084/20
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Registration code: 18-0273
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Registration code: 18-0243
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Registration code: 2/0117/18
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španková Marianna PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
2D materials and ionic liquids in microelectronics and sensors
2D materiály a iónové kvapaliny pre využitie v mikroelektronike a senzorike
Registration code: 2/0149/17
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Sojková Michaela PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Physical problems of MISFET and MISHFET structures based on III-V and III-N semiconductors
Fyzikálne problémy štruktúr MISFET a MISHFET na báze III-V a III-N polovodičov
Registration code: 2/0112/17
Program: VEGA
Project leader: Ing. Osvald Jozef DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
MOSSLE – Modification of YBCO thin film structures using low energy electron beam processing for superconducting electronics
Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Registration code: 16-0315
Program: SRDA
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Registration code: 2/0092/18
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Registration code: 2/0152/16
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Registration code: 1/0651/16
Program: VEGA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
Registration code: 2/0150/17
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Registration code: 14-0745
Program: SRDA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Registration code: 14-0613
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Registration code: 0068/01/01
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Babchenko Oleg PhD.
Annotation:
Duration: 1.5.2015 – 30.4.2018