Projects

International

SuperEMFL – Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Registration code: H2020-951714
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.
Project webpage: https://cordis.europa.eu/project/id/951714
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
ARIES – Accelerator research and innovation for european science and society
Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Registration code: H2020-730871
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Duration: 1.5.2017 – 30.4.2021
EUROfusion – Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Registration code: Horizon2020-633053
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2020
ASuMED – Advanced superconducting motor experimental demonstrator
Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
Registration code: Horizon2020-723119
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/209910_en.html
Duration: 1.5.2017 – 31.8.2020
FASTGRID – Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Registration code: H2020-721019
Program: Horizon 2020
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206750_en.html
Duration: 1.1.2017 – 30.6.2020

National

High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts
Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel
Registration code: 19-0536
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Advanced MgB2 superconductor without diffusion barrier
Pokrokový MgB2 supravodič bez difúznej bariéry
Registration code: 2/0140/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2021
Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments
Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drôtov s trubičkovými vláknami
Registration code: 18-0271
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.11.2021
MAPKO – Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Registration code: 16-0418
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 28.2.2021
Magnetic interaction of superconducting and ferromagnetic layers: modelling, characterization and applications
Magnetická interakcia supravodivých a feromagnetických vrstiev: modelovanie, charakterizácia a aplikácie
Registration code: 2/0097/18
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Design and preparation of high-temperature superconducting tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností
Registration code: 1/0151/17
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering, electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Registration code: 15-0257
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Soloviov Mykola PhD.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Registration code: 2/0129/16
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Pinning in commercial coated conductors
Pinning v komerčných coated vodičoch
Registration code: 1633/03/01-b
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Registration code: 14-0438
Program: SRDA
Project leader: Ing. Šouc Ján CSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Registration code: 14-0522
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Thermo-electrical stability of superconductors in unconventional cooling conditions
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Registration code: 0061/01/01
Program: SASPRO
Project leader: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Annotation:
Duration: 1.4.2015 – 31.3.2018