Projects

International

Medzinárodný lineárny kolaider: Tenkovrstvová nanotechnológia pre prípravu fotoemisných katód pre injektory urýchlovačov a detektorov nabitých častíc
International linear colaider: Thin film nanotechno-logy for preparation of photoemission cathode for injectors and detectors of charge particles
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.4.2007 – 31.12.2009

National

Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Program: VEGA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices
Program: SRDA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.10.2013 – 31.12.2016
Technológie prípravy moderných polovodičových vrstiev SiC, AlN pre mikroelektronické a optoelektronické aplikácie
Technologies of formation of modern semiconductor SiC, AlNfilms for microelectronics and optoelectronics applications
Program: SRDA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
Technológia a charakterizácia tenkých vrstiev moderných polovodičov pre mikroelektroniku a optoelektroniku
Technology and characterization of modern semiconductor thin films for microelectronics and optoelectronics
Program: SRDA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.9.2008 – 1.5.2011
Nanokyštalické tenkovrstvové štruktúry pre senzoriku a mikrosystémovú techniku
Nanocrystallic thin layer structures for senzorics and microsystem techniques
Program: VEGA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008