Finished

International

Symmetry broken magnetization dynamics
Dynamika magnetizácie s narušenou symetriou
Program: Other
Project leader: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Project webpage: https://www.nffa.eu/)
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Topological spin waves
Topologické spinové vlny
Program: Other
Project leader: Dr. Mruczkiewicz Michal
Duration: 1.3.2019 – 30.5.2019
SAFEMOST – Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Project webpage: http://www.safemost.sav.sk/
Duration: 1.10.2015 – 30.3.2019
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
HERALD – Hooking together European research in atomic layer deposition
Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Program: COST
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/Actions/MP1402
Duration: 4.12.2014 – 4.12.2018
TO-BE – Towards Oxide-Based Electronics
Smerom k elektronike na báze oxidov
Program: COST
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Duration: 1.2.2016 – 30.4.2018
EUROTAPES – European development of superconducting tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power applications and magnets
Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov
Program: FP7
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Project webpage: http://eurotapes.eu/
Duration: 1.9.2012 – 31.1.2018
Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Dubecký František CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
Perovskite heterostructures of nanometric thickness for sensors and spintronics
Perovskitovské heteroštruktúry nanometrových hrúbok pre senzory a spintroniku
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: RNDr. Štrbík Vladimír CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Advanced GaN nano-hetero-structures – preparation and characterization
Príprava a charakterizácia pokročilých GaN nano-hetero-štruktur
Program: Inter-academic agreement
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2017
EXTREMA – Enhanced X-ray tomographic reconstruction: experiment, modeling, and algorithms
Moderné rtg zobrazovacie a tomografické metódy využívajúce fázový kontrast
Program: COST
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 16.5.2013 – 15.5.2017
EXIL – Exchange on ionic liquids
Výmena poznatkov o iónových kvapalinách
Program: COST
Project leader: Ing. Lobotka Peter CSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1206
Duration: 15.5.2013 – 14.5.2017
Štúdium rastu a elektrických vlastností hybridních štruktúr diamantu a tranzistorov AlGaN/GaN HEMT
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.3.2017
SUPRAPOWER – Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine
Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia
Program: FP7
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Duration: 1.12.2012 – 31.12.2016
Advanced X-ray spatial and temporal metrology
Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia
Program: COST
Project leader: RNDr. Korytár Dušan CSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1203
Duration: 16.11.2012 – 15.11.2016
NanoSC – Nanoscale Superconductivity:
Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Program: COST
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Project webpage: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Duration: 19.10.2012 – 18.10.2016
Colloidal aspects of nanoscience for innovative processes and materials
Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
Program: COST
Project leader: Ing. Lobotka Peter CSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101
Duration: 19.1.2012 – 18.1.2016
Crystals for high energy x-ray optics and imaging and x-ray and gamma ray detectors
Kryštály pre vysokoenergetickú X-ray optiku a zobrazenie, detektory rtg a gama žiarenia
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Dubecký František CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Preparation and properties of superconducting, manganite and dielectric films for modern electronic applications
Príprava a vlastnosti supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Investigation of the proximity effect and spin injection in epitaxial bi-layer structures of ferromagnetic manganites and high temperature superconductors
Výskum efektu blízkosti a spinovej injekcie v dvojvrstvových epitaxných štruktúrach z feromagnetických manganátov a vysokoteplotných supravodičov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Štrbík Vladimír CSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Microwave and terahertz metrology for homeland security
Mikrovlnná a terahertzová metrológia pre bezpečnosť domácností
Program: EMRP (EURAMET)
Project leader: Ing. Lobotka Peter CSc.
Duration: 1.6.2012 – 30.5.2015
Hybrid energy storage devices and systems for mobile and stationary applications
Hybridné zariadenia na uskladňovanie energie v mobilných a stacionárnych aplikáciách
Program: COST
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1004
Duration: 2.5.2011 – 1.5.2015

National

2DMOSES – 2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids
2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
SENAD – Semiconductor nanomembranes for hybrid devices
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kúdela Róbert CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Silicon oxynitride-based photoluminiscent ceramic materials
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Program: SRDA
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
MioGaN – GaN Monolithic Integrated Circuits
GaN monolitické integrované obvody
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
Transistors with InN channel for THz microwaves and logic
Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Program: SRDA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Pinning in commercial coated conductors
Pinning v komerčných coated vodičoch
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Cantilever based sensors
Senzory na báze nosníkových štruktúr
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šoltýs Ján PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Waves in exotic spin textures
Spinové vlny v exotických štruktúrach
Program: SASPRO
Project leader: Dr. Mruczkiewicz Michal
Annotation:
Duration: 4.1.2016 – 31.12.2018
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Program: SRDA
Project leader: Ing. Šouc Ján CSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Universal nanorod platform for interdisciplinary applications
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
Resistive switching structures for pattern recognition
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Babchenko Oleg PhD.
Annotation:
Duration: 1.5.2015 – 30.4.2018
Thermo-electrical stability of superconductors in unconventional cooling conditions
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Program: SASPRO
Project leader: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Annotation:
Duration: 1.4.2015 – 31.3.2018
Perspective thin films and structures for electronic applications
Príprava a štúdium vlastností supravodivých a feromagnetických vrstiev a štruktúr pre kryoelektroniku a senzoriku
Program: VEGA
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Growth of thin films using Atomic Layer Deposition
Príprava tenkých vrstiev technológiou nanášania po atómových vrstvách
Program: VEGA
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Growth of 2D materials: graphene and titanium diselenide
Rast 2D materiálov: grafén a diselenid titánu
Program: VEGA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Superconducting coils made of cabled REBCO conductors
Supravodivé cievky z káblovaných REBCO vodičov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
High quality active surfaces for new generation of X-ray crystal optics elements
Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optiky
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Magnetic field shaping by a combunation of superconducting and ferromagentic materials
Tvarovanie magnetického poľa pomocou kombinácie supravodivých a feromagnetických materiálov
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Duration: 1.10.2013 – 30.4.2017
Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications
Magnetické nanoelementy pre energeticky nezávislé pamäte a mikrovlnné aplikácie
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Duration: 1.10.2013 – 31.3.2017
Photonic structures for integrated optoelectronics
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Duration: 1.10.2013 – 31.12.2016
Micro-electromechanical (MEMS) energy harvesting system for applications in medicine
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Advanced nanostructures for application in optoelectronic devices
Nanoštruktúry a ich aplikácie v optoelektronických súčiastkach
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
HiPoSwitch – GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters
Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2016
New technologies of nanoparticles preparation
Nové technológie prípravy nanočastíc
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vávra Ivo CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Advanced AlGaN/GaN HEMT and MISHEMT transistors for high temperature electronics and sensors
Pokročilé AlGaN/GaN HEMT a MISHEMT tranzistory pre vysokoteplotnú elektroniku a senzoriku
Program: VEGA
Project leader: Ing. Osvald Jozef DrSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Insulated gate technologies for high-performance III-As and III-N transistors
Technológia hradiel s izolujúcou vrstvou pre kvalitné, vyskoúčinné III-As a III-N tranzistory
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Theoretical study of conductance and persistent currents in low-dimensional mesoscopic systems: effects of interaction, disorder, and band structure
Teoretické štúdium vodivosti a perzistentných prúdov v nízkorozmerných mezoskopických systémoch: Vplyv interakcie, disorderu a pásovej štruktúry
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Moško Martin DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Thermodynamic properties of the micro-magnetic objects
Termodynamické vlastností mikromagnetických objektov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach
Program: SRDA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.10.2013 – 31.12.2016
Transistors on the base of progressive materials for high temperatures
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2016
Research and development center for advanced X-ray technologies
Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.6.2012 – 31.3.2016
Fine-filamentary MgB2 superconductor for AC applications
Jemno-vláknitý supravodič MgB2 pre striedavé aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Crystal elements of X-ray optics for beam compression and expansion
Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Korytár Dušan CSc.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Haščík Štefan PhD.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Mesoscopic properties of thin film superconducting nanostructures
Mezoskopické vlastnosti supravodivých tenkovrstvových nanoštruktúr
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Štrbík Vladimír CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Nanostructured Materials for Sensorics
Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lobotka Peter CSc.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
New semiconductor detectors of neutrons
Nové polovodičové detektory neutrónov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Pixel sensors of X- and gamma rays for using primarily in digital imaging
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Progressive materials with competing order parameters
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Proximity effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures
Proximitný efekt a transportné vlastnosti nanoštruktúr feromagnet/supravodič
Program: SRDA
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Technology and study of metalization layers for area radiation detectors on base of semi-insulating GaAs
Technológia prípravy a štúdium metalizačných vrstiev pre plošné detektory ionizačného žiarenia na báze SI GaAs
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Boháček Pavol CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
University Science Park of STU Bratislava
Univerzitný vedecký park STU Bratislava
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Duration: 1.2.2013 – 31.12.2015
Výskumné centrum ALLEGRO
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Duration: 1.10.2014 – 31.12.2015
High temperature microwave characterization of advanced semiconductor devices
Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lalinský Tibor DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Center of competence for new materials, advanced technologies and energetics
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Duration: 1.8.2011 – 30.11.2015
Research and development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter for conversion of CO2 into value addeed chemicals
Výskum prípravy moderného polovodičového materiálu a substrátov VGF GaP o priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na užitočné chemikálie
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Duration: 1.2.2012 – 30.11.2015
Centre for applied research of new materials and technology transfer
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2015
Monolithic integration of depletion- and enhancement-mode InAlN/GaN HFET transistors
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAlN/GaN HFET
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Duration: 1.7.2012 – 30.6.2015