International

MAGNETOFON – Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology
Ultrarýchla magneto-optoelektronika pre nedisipatívnu informačnú technológiu
Program: COST
Project leader: Dr. Mruczkiewicz Michal
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA17123/#tabs|Name:overview
Duration: 3.10.2018 – 2.10.2022
ERA.Net RUS Plus – Terahertz spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets
Terahertzová spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov
Program: ERANET
Project leader: Dr. Mruczkiewicz Michal
Project webpage: http://p3.snf.ch/Project-177550
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2021
ARIES – Accelerator research and innovation for european science and society
Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Duration: 1.5.2017 – 30.4.2021
EUROfusion – Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2020
FASTGRID – Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Program: Horizon 2020
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206750_en.html
Duration: 1.1.2017 – 30.6.2020
ASuMED – Advanced superconducting motor experimental demonstrator
Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/209910_en.html
Duration: 1.5.2017 – 30.4.2020
TRANSCOE – Development of new designed transparent conductive electrodes for organic electronics
Vývoj nových vodivých priehladných elektród pre organickú elektroniku
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.2.2017 – 31.1.2020