International

SCARLET – Superconducting cables for sustainable energy transition
Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku
Registration code: H2020-101075602
Program: Horizon 2020
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Project webpage: https://doi.org/10.3030/101075602
Duration: 1.9.2022 – 28.2.2027
European Network for Innovative and Advanced Epitaxy
Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu
Registration code: CA20116
Program: COST
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA20116/#tabs+Name:Description
Duration: 1.11.2021 – 30.10.2025
I.FAST – Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Registration code: H2020-101004730
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Project webpage: https://cordis.europa.eu/project/id/101004730
Duration: 1.5.2021 – 30.4.2025
Band-gap engineering in unconventional semiconductors
Band-gap engineering in unconventional semiconductors
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: doc. Ing. Skákalová Viera, DrSc.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
SuperEMFL – Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Registration code: H2020-951714
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Project webpage: https://cordis.europa.eu/project/id/951714
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
HiSCALE – High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition
Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii
Registration code: CA19108
Program: COST
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA19108/#tabs|Name:overview
Duration: 8.10.2020 – 7.10.2024
Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion
Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii
Registration code: Eurostars 2 – E115264
Program: EUREKA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Duration: 1.10.2021 – 31.5.2024
ETMOS – Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Registration code: FLAG-ERA III/2019/884/ETMOS
Program: ERANET
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Duration: 1.4.2020 – 31.3.2023
Topological transition-metal dichalcogenides: prediction, synthesis and properties
Dichalkogenidy prechodových kovov s topologickými fázami: predikcie, syntéza a vlastnosti
Registration code: SASA-SAS 21-02
Program: Bilateral – other
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.4.2021 – 31.12.2022
Optimization of the scalable growth of transition metal dichalcogenide thin films and novel heterostructures for application in electronics and advanced sensors
Optimalizácia škálovateľného rastu tenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov a nové heterostruktúry na použitie v elektronike a pokročilé senzory
Registration code: SAV-CNR
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
The preparation and atomic-scale characterization of ultrathin films of TMD materials
Príprava a charakterizácia veľmi tenkých vrstiev TMD materiálov na atomárnej škále
Registration code: SK-AT-20-0020
Program: Bilateral – other
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.4.2021 – 31.12.2022
PULSEd laser deposition of 2D semiconductors on nitrides for advanced electronics
Pulzná laserová depozícia 2D polovodičov na nitridy pre pokročilú elektroniku
Registration code: SAV-CNR
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Španková Marianna, PhD
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
Synthesis and characterization of 2D TMD-diamond functional heterostructures for sensing elements
Syntéza a charakterizácia funkčných heteroštruktúr 2D TMD-diamant pre senzorové prvky
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
EUROfusion – Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Registration code: H2020-633053
Program: Horizon 2020
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2022