National

Critical aspects of the growth for a new generation of III-N devices
Kritické aspekty rastu polovodičových štruktúr pre novú generáciu III-N súčiastok
Registration code: 2/0005/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Modification of properties of superconducting, ferromagnetic, oxide films and structures for advanced electronics
Modifikácia vlastností supravodivých, feromagnetických oxidových vrstiev a štruktúr pre modernú elektroniku
Registration code: 2/0140/22
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španková Marianna, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Superconducting joints of MgB2 wires for windings in persistent mode
Supravodivé spoje pre MgB2 vinutia v perzistentnom móde
Registration code: 2/0017/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Ultra-thin conformal surface coatings of complex-morphology structures for improving battery performance using atomic layer deposition
Ultratenké homogénne povrchové vrstvy na štruktúrach komplexnej morfológie pre vylepšenie výkonu batérii využitím depozície po atómových vrstvách
Registration code: 2/0162/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hudec Boris, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Modern electronic devices based on ultrawide bandgap semiconducting Ga2O3 for future high-voltage applications
Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie
Registration code: 20-0220
Program: SRDA
Project leader: Ing. Gucmann Filip, PhD.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
TREND – Optimization of round high-temperature supercnoducting cable for pulse magnetic field
Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia
Registration code: 20-0056
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Growth and Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectors (GRaDe)
Rastové a radiačné mechanizmy v diamantových hybridných detektoroch
Registration code: SK-CZ-RD-21-0116
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
Electronic and optoelectronic devices based on ultra-wide bandgap Ga2O3 semiconductor
Elektronické a optoelektronické súčiastky na báze ultra-širokopásmového Ga2O3 polovodiča
Registration code: 2/0100/21
Program: VEGA
Project leader: Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Evolution of colour centres in diamond and their properties towards quantum detection
Formovanie farebných centier v diamante a ich vlastností smerom ku kvantovej detekcii
Registration code: 20-0398
Program: SRDA
Project leader: Ing. Varga Marian, PhD.
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions
Fotonické labortórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch
Registration code: 20-0437
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber
Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne
Registration code: 20-0264
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Duration: 1.8.2021 – 31.12.2024
Perspective semiconductor detector for nuclear physics
Perspektívne polovodičové detektory pre využitie v jadrovej fyzike
Registration code: SK-RU-21-0002
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.3.2022 – 31.12.2024
Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides
Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov
Registration code: 2/0059/21
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Study of magnetic vortex dynamics for device applications
Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach
Registration code: 2/0168/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
Thermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault current limiters
Tepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov
Registration code: 1/0205/21
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Topologically nontrivial magnetic and superconducting nanostructures
Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry
Registration code: 20-0425
Program: SRDA
Project leader: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
Contact engineering for advanced materials and devices
Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky
Registration code: 2/0068/21
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
TMD/diamond heterostructures: Fabrication, characterization and applications
Heteroštruktúry TMD/diamant: Príprava, charakterizácia a aplikácia
Registration code: 19MRP0010
Program: MoRePro
Project leader: Ing. Varga Marian, PhD.
Duration: 1.8.2020 – 31.7.2024
Long-range proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures
Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach
Registration code: 19-0303
Program: SRDA
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 31.12.2023
Low-loss superconducting CORC-like cable from REBCO conductors
Nízkostratový supravodivý kábel typu CORC z REBCO vodičov
Registration code: 2/0036/21
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Transport of magnetic skyrmions in antidot lattices: Effect of temperature and combination of transport mechanisms
Transport magnetických skyrmiónov v antidot mriežkach: Efekt teploty a kombinácie rôznych transportných mechanizmov
Registration code: 2/0177/21
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Feilhauer Juraj, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Registration code: 2/0084/20
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology
Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania
Registration code: 2/0041/21
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Energy Harvesting Device Based on Micropillar Structures
Zberač energie na báze mikrostĺpikovitých štruktúr
Registration code: SK-TW-21-0006
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Building a centre for advanced material application SAS
CEMEA – Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV
Registration code: 313021T081
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
TMD2DCOR – Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides
Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy
Registration code: 19-0365
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Registration code: 18-0273
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Robust spin waves for future magnonic applications
Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie
Registration code: 19-0311
Program: SRDA
Project leader: Dr. Mruczkiewicz Michal
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts
Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel
Registration code: 19-0536
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Registration code: 18-0243
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
GaN-based heterostructure as a promising UV sensor for space application
Vývoj UV senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Registration code: 2/0114/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Stoklas Roman, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022