National

Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Registration code: 2/0084/20
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Building a centre for advanced material application SAS
CEMEA – Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV
Registration code: 313021T081
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Ťapajna Milan PhD.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
TMD2DCOR – Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides
Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy
Registration code: 19-0365
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Registration code: 18-0273
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Robust spin waves for future magnonic applications
Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie
Registration code: 19-0311
Program: SRDA
Project leader: Dr. Mruczkiewicz Michal
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts
Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel
Registration code: 19-0536
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Pardo Enric PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Registration code: 18-0243
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
GaN-based heterostructure as a promising UV sensor for space application
Vývoj UV senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Registration code: 2/0114/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Stoklas Roman PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Registration code: 17-0352
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites
Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Registration code: 17-0560
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
Vertical GaN MOSFET for power switching applications
Vertikálny GaN MOSFET pre výkonové spínacie aplikácie
Registration code: 18-0054
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Application of the metadynamics algorithm to micromagnetism
Adaptácia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu
Registration code: 2/0150/18
Program: VEGA
Project leader: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Registration code: 2/0117/18
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španková Marianna PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Advanced III-N devices for energy and information transfer
Pokročilé III-N súčiastky pre prenos informácie a energie
Registration code: 2/0012/18
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Advanced MgB2 superconductor without diffusion barrier
Pokrokový MgB2 supravodič bez difúznej bariéry
Registration code: 2/0140/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2021
Growth and characterization of a material from the group of transition metal dichalcogenides: titanium diselenide
Rast a charakterizácia materiálu zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov: diselenid titánu
Registration code: 2/0131/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Precner Marián PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Study of magnetic effects at nanoscale
Štúdium magnetických efektov na nanoúrovni
Registration code: 2/0160/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šoltýs Ján PhD
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Thin film structures for energy applications
Tenkovrstvové štruktúry pre využitie v energetike
Registration code: 2/0136/18
Program: VEGA
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments
Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drôtov s trubičkovými vláknami
Registration code: 18-0271
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.11.2021
MAPKO – Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Registration code: 16-0418
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 28.2.2021
2D materials and ionic liquids in microelectronics and sensors
2D materiály a iónové kvapaliny pre využitie v mikroelektronike a senzorike
Registration code: 2/0149/17
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Sojková Michaela PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing
Fotonické nanoštruktúry pripravené laserovou 3D litografiou pre biosenzory
Registration code: 16-0129
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Physical problems of MISFET and MISHFET structures based on III-V and III-N semiconductors
Fyzikálne problémy štruktúr MISFET a MISHFET na báze III-V a III-N polovodičov
Registration code: 2/0112/17
Program: VEGA
Project leader: Ing. Osvald Jozef DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Magnetic interaction of superconducting and ferromagnetic layers: modelling, characterization and applications
Magnetická interakcia supravodivých a feromagnetických vrstiev: modelovanie, charakterizácia a aplikácie
Registration code: 2/0097/18
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Advanced nanostructures prepared by sophisticated MOVPE technology
Moderné nanoštruktúry pripravené sofistikovanou MOVPE technológiou
Registration code: 2/0104/17
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
MOSSLE – Modification of YBCO thin film structures using low energy electron beam processing for superconducting electronics
Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Registration code: 16-0315
Program: SRDA
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Design and preparation of high-temperature superconducting tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností
Registration code: 1/0151/17
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Surface processing of semiconductors as the way towards new III-As and III-N electronic devices
Opracovanie povrchu polovodiča ako cesta k novým III-As a III-N elektronickým súčiastkám
Registration code: 2/0109/17
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Registration code: 2/0092/18
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
NanoSky – Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects
Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Registration code: 16-0068
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Edge states and Landau levels in electronic artificial graphene
Štúdium okrajových stavov a Landauových hladín v elektronickom umelom graféne
Registration code: 2/0162/18
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Feilhauer Juraj PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020