National

Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
GaN-based heterostructure as a promising UV sensor for space application
Vývoj UV senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Stoklas Roman PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites
Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
Vertical GaN MOSFET for power switching applications
Vertikálny GaN MOSFET pre výkonové spínacie aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Application of the metadynamics algorithm to micromagnetism
Adaptácia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu
Program: VEGA
Project leader: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španková Marianna PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Advanced III-N devices for energy and information transfer
Pokročilé III-N súčiastky pre prenos informácie a energie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Thin film structures for energy applications
Tenkovrstvové štruktúry pre využitie v energetike
Program: VEGA
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
MAPKO – Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 28.2.2021
2D materials and ionic liquids in microelectronics and sensors
2D materiály a iónové kvapaliny pre využitie v mikroelektronike a senzorike
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Sojková Michaela PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing
Fotonické nanoštruktúry pripravené laserovou 3D litografiou pre biosenzory
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Physical problems of MISFET and MISHFET structures based on III-V and III-N semiconductors
Fyzikálne problémy štruktúr MISFET a MISHFET na báze III-V a III-N polovodičov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Osvald Jozef DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Magnetic interaction of superconducting and ferromagnetic layers: modelling, characterization and applications
Magnetická interakcia supravodivých a feromagnetických vrstiev: modelovanie, charakterizácia a aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Seiler Eugen PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Advanced nanostructures prepared by sophisticated MOVPE technology
Moderné nanoštruktúry pripravené sofistikovanou MOVPE technológiou
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
MOSSLE – Modification of YBCO thin film structures using low energy electron beam processing for superconducting electronics
Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Program: SRDA
Project leader: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Design and preparation of high-temperature superconducting tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Surface processing of semiconductors as the way towards new III-As and III-N electronic devices
Opracovanie povrchu polovodiča ako cesta k novým III-As a III-N elektronickým súčiastkám
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
NanoSky – Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects
Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Edge states and Landau levels in electronic artificial graphene
Štúdium okrajových stavov a Landauových hladín v elektronickom umelom graféne
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Feilhauer Juraj PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering, electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Soloviov Mykola PhD.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
2DMOSES – 2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids
2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
Program: SRDA
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
SENAD – Semiconductor nanomembranes for hybrid devices
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kúdela Róbert CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Huran Jozef CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019