Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Obhajoba Ing. Kapolka