Laboratórium MOCVD technológie

Laboratórium MOCVD technológie

MOCVD laboratórium vybavené zariadením AIXTRON CCS je určené na prípravu polovodičových štruktúr na báze GaN a je využívaná najmä na prípravu tranzistorových a fotokatódových štruktúr ... (viac v Laboratóriá)

Štúdium

Pracovníci ústavu vedú cvičenia pre študentov FEI STU, bakalárske aj diplomové práce.

Elektrotechnický ústav je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia PhD štúdia v nasledujúcich študijných programoch (odboroch):
   5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo (FEI STU)
   5.2.13 Elektronika a fotonika (FEI STU)
  4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (MFFI UK)

viac o štúdiu

O ústave

Elektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedeckou inštitúciou, ktorej základy boli položené v r. 1953. Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou úniou, a štrukturálnymi fondami EÚ, riešia projekty financované APVV a VEGA.


Je zameraný na základný a aplikovaný výskum v oblasti elektroniky, elektrotechniky a fyziky, ako aj v oblasti nanotechnológií so zameraním na fyzikálny a materiálový výskum polovodičov a supravodičov a na ich technické využitie.


Výskum polovodičov sa sústreďuje jednak na prípravu Si štruktúr pre budúce pamäte, ako aj na prípravu a štúdium GaN, GaAs a InP kvantových heteroštruktúr. Priamym výstupom našej práce sú elektronické senzory výkonu, magnetického poľa, radiačné detektory a iné.


Výskum supravodičov sa sústreďuje na technológiu a testovanie vysokoteplotných supravodivých pások a vodičov z MgB2, vyvíjaných pre energetiku: prenosové káble, transformátory a supravodivé magnety.

viac o ústave

Aktuality

09.09.2016 Pripravujeme

Journal Reading

21.06.2016 Tlačová správa

Prijímací pohovor doktorandov

pre škol. rok 2016/2017

17.06.2016 Tlačová správa

Publikačný seminár

19.05.2016 Tlačová správa

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáš Ščepka

13.05.2016 Tlačová správa

Seminár - prof. A. Dvurečenskij

Čo všetko môže byť pravdepodobnosť

06.05.2016 Tlačová správa

Seminár - Dr. Kazuki Kodama

Theoretical and experimental studies for...

Viac