História

Vývoj názvu a organizácie

História predchodcu (r. 1953) zaznamenaná akademikom Cigánkom v r. 1958.
Komisia pri Zbore povereníkov pre výstavbu Slovenskej akadémie vied zriadila v r. 1953 Laboratórium pre výskum a konštrukciu meracích a fyzikálnych prístrojov.
V r. 1954 bolo pracovisko Predsedníctvom SAV premenované na Laboratórium meracích prístrojov.
Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí 31. 10. 1955 schválilo návrh sekcie technických vied na rozdelenie Laboratória meracích prístrojov na Laboratórium meracích prístrojov a Elektronické laboratórium, ktoré je v ďalších dokumentoch už nazývané Laboratóriom elektrotechniky.
Predsedníctvo SAV zároveň schválilo zloženie jeho vedeckej rady, ktorá sa prvýkrát zišla 14. 1. 1956 na svojom prvom zasadaní. Význam jej postavenia je zrejmý zo Zápisnice (r. 1961). V ďalších rokoch zaniká (záznamy nie sú). Až v r. 1990 je všetkými vysokoškolákmi zvolená nová, na jej čele je zvolený doc. Hrivnák.
Po previerkach v r. 1962 (definované tematické zameranie ústavu, úlohy do budúcnosti, štruktúra pracoviska, jeho úroveň a podmienky „k predstihnutiu svetovej úrovne“, väzby na ďalšie pracoviská – domáce aj zahraničné, zhodnotenie pracoviska a odporúčania pre budúcnosť – napr. rozšíriť o dislokované pracoviská v Košiciach a Žiline) uznalo ČSAV existenciu Laboratória ako vedeckého pracoviska v rámci Akadémie vied (podklady k previerkam).
Na návrh Vedeckej rady ústavu bolo začlenené do kolégia Automatizácie a elektroniky ČSAV s návrhom pre budúce začlenenie do kolégia fyziky.
r. 1963 bol Predsedníctvom SAV schválený návrh na premenovanie Elektrotechnického laboratóra na Elektrotechnický ústav SAV.

V r. 1964 sa začína budovať skvapalňovacia stanica dusíka a hélia. Nová, moderná je dobudovaná v r. 2006.

V r. 1965 (plán a účel boli schválené v r. 1961) sa Ústav sťahuje z priestorov Fyzikálneho ústavu do vlastnej 5-poschodovej budovy (prejav Ing. Hlásnika, CSc. pri slávnostnom otváraní). Pracovníci ústavu sa radi zapojili do prác pri úprave okolia.
Priestory pre laboratóriá ústavu sú v r. 1991 rozšírené o technologickú halu realizačného strediska, ktorá je spoločným majetkom ElÚ a FÚ SAV.

Z podnetu kolégia predsedu SAV bolo v priebehu r. 1976 (navrhnuté ešte v r. 1969) zriadené spoločné pracovisko ElÚ a FÚ – Oddelenie fyzikálnej elektroniky pri národnom podniku Tesla Rožnov, závod Piešťany, ktoré začalo svoju činnosť 1. 9. 1976.
V r. 1993 bol P SAV zrušený Ústav fyzikálnej elektroniky v Piešťanoch, pracovisko (7 pracovníkov) sa stalo detašovaným pracoviskom ElÚ.

S účinnosťou od 1. 1. 1981 bol Ústav spolu s Fyzikálnym ústavom, Ústavom merania a Oddelením fyzikálnej elektroniky (Piešťany) začlenený do Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV, ktorého vznik inicioval a riadil ho až do zrušenia prof. Ing. Oldřich Benda, DrSc.
Celkový dopad organizačných zmien v Centre na prácu Ústavu bol negatívny. Tento stav bol systematicky kritizovaný pracovníkmi aj spoločenskými organizáciami (stanovisko), preto Predsedníctvo SAV 14. decembra 1989 (vzápätí po zmenách politickej situácie v krajine) Centrum elektro-fyzikálneho výskumu SAV zrušilo.

Koncom osemdesiatych rokov sa demokratizačné zmeny v spoločnosti (Transformácia SAV po roku 1989 ) prejavili aj na ústave, čo sa prejavuje aj v zmenách v organizačnej štruktúre – riešitelia projektov majú svoje oddelenia s príslušnou právomocou. Hodnotí sa viac kvalita vedeckej práce.Zavádzajú sa koncoročné hodnotiace semináre.ElÚ sa stáva samostatnou organizáciou, keď r. 1992 Predsedníctvo SAV vydalo jeho prvú Zriaďovaciu listinu, ďalšiu v r. 1996 (ústav je pracovisko s príspevkovou formou hospodárenia) a v r. 2003. Zmeny v zameraní sú zaznamenané v Opise stavu výskumu v r. 1999-2002, spracovanom k akreditáciám v r. 2003.

Vďaka kvalitným výstupom vedeckej práce pracovníci ústavu sa rýchlo zapojili do medzninárodnej spolupráce a získali projekty NATO aj EÚ (zoznam projektov).

Vývoj zamerania

V r. 1954 sa Laboratórium meracích prístrojov sa zaoberalo vývojom elektronických prístrojov pre výskumné účely iných pracovísk SAV. Do r. 1955 sa táto skupina rozšírila na 5 pracovníkov (tabuľka splnených úloh).
V r. 1956 boli výskumné práce zamerané predovšetkým na výskum priemyslovej elektroniky a šírenia vysokofrekvenčných polí s prihliadnutím na výstavbu televízie na Slovensku – plán úloh na r. 1956 – 1958plány do r. 1975 stanovené v r. 1960.
Začiatkom šesťdesiatych rokov ústav ukončil práce na riešení problémov rozvoja televízie a jeho hlavná pozornosť sa sústredila na jednu z oblastí fyziky pevných látok dôležitých pre rozvoj elektrotechniky, a to na výskum mechnizmu vedenia elektrického prúdu v tuhých látkach za pôsobenie vonkajšieho magnetického poľa a nízkych teplôt.
S ohľadom na perspektívne potreby elektrotechniky sa v rámci tohoto zamerania pracuje na výskume spojenom s aplikáciami supravodivosti, na výskume vplyvu magnetického poľa na elektrické vlastnosti polovodičov, na výskum tenkých vrstiev s ohľadom na perspektívy mikroelektroniky a na výskum mikrovlnnej techniky.
Práca ústavu nadobúda viac vedecký charakter, o čom svedčí aj prvá práca uverejnená v karentovanom časopise (vedecké výstupy ústavu).
Po vzniku Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV (1981) vedecká práca na Ústave bola komplikovaná aj úlohami vyplývajúcimi z funkcie ElÚ CEFV SAV pri overovaní formy ústavu ako vedecko-výrobnej jednotky. Snahy o odklon od práce na základnom výskume k prácam skôr výskumno-vývojového charakteru (pracovisko je „vedecko-výrobnou jednotkou v experimente“) sú zrejmé aj z typu výsledkov v r. 1985 (12 vedeckých článkov : 12 patentov). V ďalších rokoch sa predsa pomaly presadzuje skôr vedecké zameranie Ústavu, o čom svedčí zvyšujúci sa počet článkov vo vedeckých časopisoch.

Výchova

Od r. 1965 bol Ústav školiacim pracoviskom a bola pri ňom zriadená Komisia pre obhajoby kandidátskych prác a pre obhajoby s verejnou rozpravou pre odbor 1054 Teoretická elektrotechnika.
Predsedníctvo SAV v r. 1973 schválilo ústav ako školiace pracovisko v odboroch vedeckej výchovy:
26-10-9 Elektronika a vákuová technika
26-06-9 Teoretická elektrotechnika
26-11-9 Mikroelektronika a školiteľov.
Po r. 1990 SAV stratila autonómne postavenie vo vedeckej výchove.
Podľa zákona č. 131/2002 o VŠ a zákona č. 133/2002 o SAV sa po akreditácii Ústav stal externou vzdelávacou inštitúciou s právom podieľať sa na výchove PhD študentov v študijných programoch (odboroch):
5.2.13 Mikroelektronika, od r. 2016 Elektronika a fotonika (FEI STU)
5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo (FEI STU)
4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (FMFI UK)
Do r. 2005 na ústave ukončilo obhajobou dizertačnej práce 62 kandidátov vied, od r. 2000 doktorandov s titulom PhD. (graf)

Vydavateľská činnosť

Od r. 1959 preberá ústav samostatné vydávanie Elektrotechnického časopisu (príhovor hl. redaktora – ak. Cigánka), od r. 1992 ho spoluvydáva s FEI STU, od r. 1994 po anglicky ako Journal of Electrical Engineering,  od r. 2015 v on-line verzii.
Od r. 1987 Ústav vydáva Biennial report (pozri Správy). V tejto tradícii pokračuje aj v súčasnosti.

Medzinárodná spolupráca

Od vzniku Ústavu si jeho vedenie uvedomovalo význam medzinárodnej spolupráce (list ak. Cigánka z r. 1956).
Od r. 1970 je spoločnými prácami zdokumentovaná spolupráca s SÚJV Dubna a CEN Saclay.
Na týchto základoch sa v ďalších rokoch spolupráca rozširuje do súčasného stavu, čo uľahčuje zapájania sa do projektov EÚ.
Každé vedecké oddelenie rozbieha spoluprácu podľa svojho zamerania:

Ocenenia

Od prvých akreditácií ústavov SAV v r. 1992 je ústav bey prerušenia zaradený do kategórie A, príp. A*.

„Za vynikajúce výsledky vo vede a technike a za presadzovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej oblasti Ministerstvo školstva SR udelilo Cenu MŠ SR za vedu a techniku za r. 2004 v kategórii Prestížna organizácia výskumu a vývoja.

Predsedníctvo SAV vytvorilo s účinnosťou od 1. 1. 2005 na obdobie štyroch rokov Centrum excelentnosti SAV s názvom Centrum elektronických a elektrotechnických súčiastok novej generácie CENG. Základným pracoviskom je ElÚ SAV, spolupracujúcimi sú Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK a Katedra fyziky FEI STU.

ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) na základe scientometrickej analýzy ústavov SAV vyhodnotila v r. 2006 ústav ako najlepší v kategórii technických vied.