Projekty

Medzinárodné

MAGNETOFON – Ultrarýchla magneto-optoelektronika pre nedisipatívnu informačnú technológiu
Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA17123/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 3.10.2018 – 2.10.2022
ERA.Net RUS Plus – Terahertzová spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov
Terahertz spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Web stránka projektu: http://p3.snf.ch/Project-177550
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2021
TRANSCOE – Vývoj nových vodivých priehladných elektród pre organickú elektroniku
Development of new designed transparent conductive electrodes for organic electronics
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.2.2017 – 31.1.2020
Dynamika magnetizácie s narušenou symetriou
Symmetry broken magnetization dynamics
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Web stránka projektu: https://www.nffa.eu/)
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Topologické spinové vlny
Topological spin waves
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 1.3.2019 – 30.5.2019
HERALD – Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Hooking together European research in atomic layer deposition
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/Actions/MP1402
Doba trvania: 4.12.2014 – 4.12.2018

Národné

Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Adaptácia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu
Application of the metadynamics algorithm to micromagnetism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Rast a charakterizácia materiálu zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov: diselenid titánu
Growth and characterization of a material from the group of transition metal dichalcogenides: titanium diselenide
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Precner Marián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Štúdium magnetických efektov na nanoúrovni
Study of magnetic effects at nanoscale
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján PhD
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Tenkovrstvové štruktúry pre využitie v energetike
Thin film structures for energy applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
NanoSky – Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Štúdium okrajových stavov a Landauových hladín v elektronickom umelom graféne
Edge states and Landau levels in electronic artificial graphene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Feilhauer Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
2DMOSES – 2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminiscent ceramic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Senzory na báze nosníkových štruktúr
Cantilever based sensors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Spinové vlny v exotických štruktúrach
Waves in exotic spin textures
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia:
Doba trvania: 4.1.2016 – 31.12.2018
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Resistive switching structures for pattern recognition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018