Projekty

Medzinárodné

ETMOS – Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Technológia a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for modern electronic application
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Číslo projektu: SAS-MOST JRP 2017/1
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Číslo projektu: 24
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
TO-BE – Smerom k elektronike na báze oxidov
Towards Oxide-Based Electronics
Číslo projektu: MP1308
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Doba trvania: 1.2.2016 – 30.4.2018
Štúdium rastu a elektrických vlastností hybridních štruktúr diamantu a tranzistorov AlGaN/GaN HEMT
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.3.2017

Národné

Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Číslo projektu: 2/0084/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Číslo projektu: 18-0273
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Číslo projektu: 18-0243
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 31.12.2022
Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Číslo projektu: 2/0117/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
2D materiály a iónové kvapaliny pre využitie v mikroelektronike a senzorike
2D materials and ionic liquids in microelectronics and sensors
Číslo projektu: 2/0149/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Fyzikálne problémy štruktúr MISFET a MISHFET na báze III-V a III-N polovodičov
Physical problems of MISFET and MISHFET structures based on III-V and III-N semiconductors
Číslo projektu: 2/0112/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Osvald Jozef DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MOSSLE – Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Modification of YBCO thin film structures using low energy electron beam processing for superconducting electronics
Číslo projektu: 16-0315
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Číslo projektu: 2/0092/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Číslo projektu: 2/0152/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Číslo projektu: 1/0651/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Huran Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Číslo projektu: 2/0150/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Číslo projektu: 14-0745
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton
Číslo projektu: 14-0613
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS
Číslo projektu: 0068/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Babchenko Oleg PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2015 – 30.4.2018