Projekty

Medzinárodné

ARIES – Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Accelerator research and innovation for european science and society
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Doba trvania: 1.5.2017 – 30.4.2021
EUROfusion – Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2020
FASTGRID – Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206750_en.html
Doba trvania: 1.1.2017 – 30.6.2020
ASuMED – Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
Advanced superconducting motor experimental demonstrator
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/209910_en.html
Doba trvania: 1.5.2017 – 30.4.2020

Národné

Pokrokový MgB2 supravodič bez difúznej bariéry
Advanced MgB2 superconductor without diffusion barrier
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2021
Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drôtov s trubičkovými vláknami
Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.11.2021
MAPKO – Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 28.2.2021
Magnetická interakcia supravodivých a feromagnetických vrstiev: modelovanie, charakterizácia a aplikácie
Magnetic interaction of superconducting and ferromagnetic layers: modelling, characterization and applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností
Design and preparation of high-temperature superconducting tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering, electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Soloviov Mykola PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Pinning v komerčných coated vodičoch
Pinning in commercial coated conductors
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šouc Ján CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Thermo-electrical stability of superconductors in unconventional cooling conditions
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.3.2018