Úsek riaditeľa

Vedúci: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.

Zástupca vedúceho:


Oblasti činnosti:

  • Manažérstvo kancelárie riaditeľa (Ing. D. Poláková)
  • Organizovanie a realizácia verejných obstarávaní na ElÚ SAV – elektronické trhovisko (Mgr. M. Adámek)
  • Projektové manažérstvo projektov Štrukurálnych fondov EÚ, ich  finančné riadenie, organizovanie stretnutí, komunikácia s dodávateľmi, publicita a informovanosť, komunikácia s Výskumnou Agentúrou, administrácia projektov (Ing. D. PolákováMgr. M. Adámek)
  • Zabezpečovanie informačných prameňov, správa knižničného fondu, sledovanie a zverejňovanie publikačnej činnosti pracovníkov ústavu a ohlasov, aktualizácia web-stránky ústavu, agenda doktorandskej výchovy (PhDr. A. Gömöryová)