Projektová činnosť

Medzinárodné

NanoSC – Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Nanoscale Superconductivity:
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Doba trvania: 19.10.2012 – 18.10.2016

Národné

Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie
Robust spin waves for future magnonic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na teoretický a experimentálny výskum transportu spinových vĺn v nanoštruktúrach. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, ako sú nízke energetické straty, sub-mikrometrová vlnová dĺžka a rekonfigurovatelnosť, je spinová vlna potenciálnym kandidátom ako nosič informácie v ultrarýchlych a energeticky efektívnych logických hradlách a pamätiach. Cieľom našeho výskumu budú špecifické systémy, použitelné ako nosiče robustných, jednosmerných a reprogramovateľných spinových vĺn. Výsledky našeho výskumu budú dôležité v oblasti magnetizmu a magnoniky.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Adaptácia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu
Application of the metadynamics algorithm to micromagnetism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav, PhD.
Anotácia: Objektom štúdia mikromagnetizmu sú javy, kde je možné použiť klasický model magnetizmu. Sú tojavy v mangnetických súčiastkach ako napríklad bit-patterned medium pre hard-disky, magneticképamäte, magnetické frekvenčné detektory, či bio a medicínske aplikácie. Parametricky sa aktívne častisúčiastok pohybujú na úrovni desiatok nanometrov až po mikrometre. Pracovná teplota vo väčšineprípadov je oblasť izbovej teploty. Používaným modelom opisu problémov v tejto oblasti je klasickáfyzika. Problémom výpočtu stability magnetického stavu v aplikáciách je časová škála, na ktorej sazmena typicky udeje. Magnetický stav v pmätiach je stabilný roky. Existujú rôzne efektívne algoritmyna hľadanie najnižších bariér prechodu medzi metastabilnými stavmi. Rozhodli sme sa implementovaťalgoritmus metadynamiky do mikromagnetických solverov na to, aby sme mohli efektívne hľadaťmagnetické stavy v súčiastkach a skúmať ich stabilitu.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
NanoSky – Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na numerické a experimentálne štúdium skyrmiónov vo feromagnetických nanoobjektoch. Skyrmióny boli zistené v štruktúrach s viacvrstvovou konfiguráciou, pričom väzba v dôsledku geometrie môže stabilitu skyrmiónu významne zvýšiť. Preto štruktúra nanoobjektu môže viesť k rekonfigurovateľným magnetickým elementom, ktorá sú teplotne stabilné. Avšak, kontrola a experimentálne vyšetrovanie takýchto štruktúr je výzvou. My sa budeme v projekte sústrediť na generovanie a rozvoj metód na identifikáciu a charakterizáciu skyrmiónových stavov. Takáto štúdia ukáže cestu na implementáciu skyrmiónov v magnetických súčiastkách založených na tvarovaných naonoobjektoch (jednotlivých alebo poliach).
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Magnetické nanoelementy pre energeticky nezávislé pamäte a mikrovlnné aplikácie
Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.3.2017
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Progressive materials with competing order parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Univerzitný vedecký park STU Bratislava
University Science Park of STU Bratislava
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2013 – 31.12.2015
Výskumné centrum ALLEGRO
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2014 – 31.12.2015
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií
Centre for applied research of new materials and technology transfer
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2015
Štúdium magnetických efektov vo feromagnetických nanoobjektoch
Study of magnetic effect in ferromagnetic nanoobjects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky
Centre of Cryophysics and Cryonanoelectronics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2008 – 30.6.2011
Príprava \’aktívnych\‘ hrotov sondovej mikroskopie metódou MOCVD
Preparation of
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je rozpracovať technológiu "aktívnych hrotov" so súčiastkami (tranzistorom, senzormi, a pod.) umiestnenými priamo na stenách hrotov sondových mikroskopov, pripravených na báze kvantových heteroštruktúr metódou MOCVD.
Doba trvania: 1.3.2006 – 1.4.2010
VCITE – Vzdelávacie centrum informačných technológií a energetiky
Educational Centre for Information Technology and Power Engineering
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: Podporiť a rozšíriť výskumný a vývojový potenciál regiónu, podporiť výchovu študentov a doktorandov, postgraduálnu výchovu, vysielať vychovávaných mladých pracovníkov do významných centier vedy, výskumu, pomôcť stabilizovať mladých pracovníkov po návrate z dlhodobých pobytov a postdoktorandských štúdií v oblasti výskumu a vývoja, usporiadaním spoločných konferencií, seminárov a prednášok, pozývaním zahraničných expertov slovenských a zahraničných centier výskumu a firiem pracujúcich v oblasti informačných technológií a energetiky zabezpečiť priamy transfer informácií svetového výskumu až do slovenských firiem.
Web stránka projektu: http://www.elu.sav.sk/vcite/intro_sk.html
Doba trvania: 1.9.2005 – 28.2.2008
Submikrónový vektorový hallovský mikroskop
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je zlepšiť o rád parametre magnetickéhovektorového skenovacieho mikroskopu na ElÚ SAV a využiť ho v oblastizákladného výskumu a pre komerčné aplikácie. Zariadenie dosiahne priestorovérozlíšenie magnetického poľa úrovni 1 mikrometer.
Doba trvania: 1.9.2002 – 31.8.2005