Projektová činnosť

Medzinárodné

ETMOS – Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.4.2020 – 31.3.2023
Technológia a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for modern electronic application
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
TO-BE – Smerom k elektronike na báze oxidov
Towards Oxide-Based Electronics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Doba trvania: 1.2.2016 – 30.4.2018
Príprava a vlastnosti supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Preparation and properties of superconducting, manganite and dielectric films for modern electronic applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Príprava a vlastnosti supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre kryoelektroniké štruktúry
Preparation and properties of superconducting, manganite and dielectric films for cryoelectronic structures
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Sendvičové štruktúry na báze kuprátov,dielektrík a manganitov:fyzikálne vlastnosti a aplikačné možnosti
Sandwich structures based on cuprates, dielectrics and manganites: physical properties and application possibilities
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2009
Supravodivé a manganitné tenké vrstvy a štruktúry pre aplikácie v kryoelektronike
Superconducting and manganite thin films and structures for applications in cryoelectronics
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Základný a aplikovaný výskum supravodivých štruktúr
Basic and applied investigations of superconducting devices
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Dohoda o spolupráci v oblasti supravodivej elektroniky
Agreement about cooperation in the field of superconducting electronics
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
High-Tc Josephson junctions – fabrication methods and properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
10 – Vysokoteplotné josephsonovské spoje-metódy prípravy a vlastnosti
High-Tc Josephson junctions-fabrication methods and properties
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006

Národné

Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach
Long-range proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 31.12.2023
Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna, PhD
Anotácia: Predmetom projektu je príprava a štúdium feromagnetických, supravodivých a dielektrických perovskitovskýchtenkých vrstiev (do 100 nm) a štruktúr mikro a nanorozmerov. Supravodivé mikropásky YBa2Cu3Ox budúožarované elektrónmi (30keV) s cieľom vytvoriť kanály ľahkého pohybu vírov. Ďalej sa zameriame na detailnéštúdium rozhrania podložka Si/dielektrická vrstva s využitím netradičných materiálov (SrO,TiN) s cieľom umožniťepitaxný rast oddeľovacích vrstiev nevyhnutných pre realizáciu bolometrov na báze La0.67Sr0.33MnO3 vrstievpracujúcich pri izbovej teplote (nechladené) v oblasti THz frekvencií. Pri vývoji nových typov bolometrovposúdime okrem dosiaľ študovaného materiálu Bi4Ti3O12 viacero typov iných oddeľovacích vrstiev. Budemepokračovať v štúdiu štruktúr supravodič S/feromagnetikum F a S/F/S s cieľom objasniť vzájomnú interakciutesne naviazaných S a F perovskitovských vrstiev (proximitný efekt).Z aplikačného hľadiska použitie pí-typu Josephsonovho spoja môže riešiť problematiku– kvantového bitu (qubit).
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
MOSSLE – Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Modification of YBCO thin film structures using low energy electron beam processing for superconducting electronics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Anotácia: Predložený projekt sa zaoberá štúdiom efektu ožiarenia YBCO mikropások nízkoenergetickými elektrónmi s cieľom vytvárať kanály ľahkého pohybu vírov. Detailná analýza bude zameraná hlavne na krehkú rovnováhu viacerých procesov zahrňujúcich ako kinetický (kick off) process, tepelnú aktiváciu kyslíka ale aj samotné usporiadanie Cu-O reťazcov dopadajúcimi elektrónmi. Štúdium týchto javov spolu s ich efektom na zavedenie umelého pinningu v exponovaných kanáloch, ktorý má vplyv na dynamiku vírov v kanáli povedie, okrem príspevku k základnému výskumu, tiež k realizácii funkčnej modelovej štruktúry pre aplikáciu v supravodivej elektronike.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Príprava a štúdium vlastností supravodivých a feromagnetických vrstiev a štruktúr pre kryoelektroniku a senzoriku
Perspective thin films and structures for electronic applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Proximitný efekt a transportné vlastnosti nanoštruktúr feromagnet/supravodič
Proximity effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Integrácia supravodivých a manganitových vrstiev a štruktúr na polovodičových podložkách
Integration of superconducting and manganite films and structures with semiconducting substrate
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2013 – 31.12.2014
Tenké vrstvy a štruktúry pre aplikácie v kryoelektronike na polovodičových a iných podložkách
Thin films and structures for the cryoelectronic applications prepared on semiconducting and other type substrates
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vysokoteplotné supravodivé vrstvy a štruktúry pre mikrovlnné aplikácie
High temperature superconducting films and structures for microwave
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 – 30.9.2013
Perspektívne tenké vrstvy a štruktúry pre kryoelektoniku na polovodičových podložkách
Perspective thin films and structures for cryoelectronics on semiconducting
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Transportné a mikrovlnné charakteristiky diborida horčíka, nového supravodivého materiálu pre praktické aplikácie
Transport and microwave characteristics of magnesium diboride, a novel superconducting material for practical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2009
Monoliticky integrované obvody na báze GaAs (GaN) s pasívnymi supravodivými filtrami pre milimetrové pásmo
Monolitically integrated circuits based on GaAs (GaN) with passive superconducting filters for millimeter wave band
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Anotácia: Príprava a štúdium vlatností modelovej štruktúry monoliticky integrovaného obvodu na GaAs, príp. GaN pracujúceho pri teplote 77K, obsahujúceho aktívne prvky a pasívne filtre na báze supravodiča za účelom využitia v mikroelektronike.
Doba trvania: 1.5.2006 – 1.4.2009
Perspektívne tenké vrstvy a štruktúry pre elektroniku
Perspective thin films and structures for electronic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Anotácia: Príprava a štúdium supravodivých vrstiev a štruktúr na báze oxidov a nového MgB2 supravodiča vhodných pre kryoelektroniku, ako aj príprava a štúdium dielektrických a vodivých tenkých vrstiev oxidov pre aplikácie v mikroelektronike. Príprava oxidovej oddeľovacej vrstvy na GaAs s cieľom umožniť rast funkčných perovskitových vrstiev.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007