Projektová činnosť

Medzinárodné

SUPRAPOWER – Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia
Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.12.2012 – 31.12.2016
Vývoj testovacích aparatúr na meranie striedavých strát vo vysokoteplotných supravodičoch
Developing Test Apparatus and measurements of AC loss in HTS superconductors
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2010 – 31.8.2012
MgB2 supravodiče s vysokými prúdovými hustotami
MgB2 superconductors with high critical currents
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2010
HIPERMAG – Nano a mikro technologické postupy pre výkonné MgB2 kompozitné supravodiče na veľké aplikácie
Nano – and micro – scale engineering of higher – performance MgB2 composite superconductors for macro – scale applications
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia: Pomocou moderných nano a mikro technológii optimalizovať vlastností mnohováknitých MgB2 supravodičov tak, aby boli pripravené na priemyselnú produkciu a komercializáciu s cieľom nahradenia drahých héliom chladených supravodičov NbTi a Nb3Sn lacným MgB2 materiálom s kritickou teplotou okolo 40K s možnosťou chladenia kryochladičmi.
Web stránka projektu: http://lt.tnw.utwente.nl/eu/HIPERMAG/hipermag.htm
Doba trvania: 1.9.2005 – 31.1.2008
MgB2 kompozitné supravodiče pre aplikácie kryogén-frí magnetov
MgB2 composite superconductors for cryogen-free magnets applications
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Optimising powder-in-tube tapes in MRI systems as ice-breaker for HTS socio-economic benefits
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na optimalizáciu technológie Bi-2223/Ag supravodivých pások pripravených metódou ”powder-in-tube”. Vyvinuté pásky budú použité vo vinutí supravodivého magnetu v MRI systéme pre tomografiu na medicínske účely firmou Oxford Magnet Technology.
Doba trvania: 1.1.2000 – 31.12.2002

Národné

Pokrokový MgB2 supravodič bez difúznej bariéry
Advanced MgB2 superconductor without diffusion barrier
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia: Podstatou projektu je pripraviť a optimalizovať spôsob prípravy supravodivého kompozitného drôtu (vlákna) metódou infiltrácie horčíka do bóru. Hlavný dôraz bude kladený na jednoduchosť prípravy (bez difúznej bariéry), ďalej dostupnosť a vhodnosť použitých obalových materiálov a ich elektromechanických vlastností. Vlastnosti supravodivého jadra MgB2 bude možné ovplyvniť technologickou prípravou, žíhacími podmienkami, ako aj možným dopovaním. Použiť možno napríklad uhlík a jeho zlúčeniny, alebo iný chemický prvok požadovaných vlastností a rozmerov, ktoré výrazne nepresahujú koherenčnú dĺžku a môžu tak pôsobiť ako centrum záchytu magnetického poľa. Výberom vhodných materiálov a technologických postupov sa bude sledovať vplyv na mikroštruktúru, mechanické vlastnosti a supravodivé vlastnosti: kritická prúdová hustota pri teplotách v rozsahu 4,2 – 20 K, kritická teplota, konektivita, straty v striedavom magnetickom poli. Úlohou projektu bude tiež skúmanie možností vytvárania supravodivých spojov
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2021
Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drôtov s trubičkovými vláknami
Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je vyvinúť proces infiltrácie/difúzie (IMD) pre dlhé a homogénne supravodivé drôty s trubicovými MgB2 vláknami majúcimi vysoké inžinierske prúdové hustoty merané v cievkach chladených tuhým dusíkom a pracujúcich v tzv. perzistentnom móde. Hlavným cieľom je zvýšiť tri krát inžiniersku prúdovú hustotu v dlhých IMD MgB2 drôtoch v porovnaní s komerčne vyrábanými metódou prášok-v-trubke (PIT) a to zvlášť v magnetických polí 1-5T a teplotách okolo 20K.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.11.2021
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je pripraviť supravodič (vlákno) obsahujúce supravodivú fázu MgB2 použitím novej metódy difúzie horčíka do bórovej vrstvy (IMD), ktorá zabezpečí vysokú hustotu supravodivej zložky. Jedným z cieľov je optimalizácia tejto metódy tak, aby MgB2 s čím vyššou hustotou dosahoval vysoké kritické parametre. Očakávajú sa zlepšenia dôležitých parametrov, ako je kritická prúdová hustota v nízkych magnetických poliach (< 3 T) a kritická teplota, aby bol MgB2 efektívne použiteľný aj v teplotách okolo 20 K, kde stráca konkurenciu nízkoteplotných supravodičov (Nb3Sn, NbTi, Nb3Al …) a nutné chladenie kvapalným héliom.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Jemno-vláknitý supravodič MgB2 pre striedavé aplikácie
Fine-filamentary MgB2 superconductor for AC applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
JESUM – Jemnovláknité supravodivé MgB2 drôty pre jednosmerné a striedavé vinutia
Fine-filamentary superconducting MgB2 wires for steady and alternating current windings
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 30.9.2014
Vystužený a stabilizovaný MgB2 kompozit pre supravodivé magnetické systémy
Reinforced and stabilized MgB2 composites for superconducting magnetic systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Pokrokové vláknite kompozitné MgB2 supravodiče
Advanced filamentary composite MgB2 superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2008 – 31.12.2010
Kompozitné supravodiče pre zariadenia bez chladiacich kvapalín
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu bol vývoj vysoko prúdových a nízko stratových kompozitných drôtov obsahujúcich novú supravodivú zlúčeninu MgB2 alebo vysoko teplotnú fázu Bi-2223 vhodných pre vinutia cievok pracujúcich pri teplotách dosahovaných pomocou jednostupňových kryo-chladičov (15-40K).
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006