Projektová činnosť

Národné

Rastové a radiačné mechanizmy v diamantových hybridných detektoroch
Growth and Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectors (GRaDe)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Perspektívne polovodičové detektory pre využitie v jadrovej fyzike
Perspective semiconductor detector for nuclear physics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.3.2022 – 31.12.2024
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia: Detektory ionizujúceho žiarenia sú dôležitou zložkou mnohých oblastí vedy a techniky. Predmetom predkladaného projektu je výskum rôznych polovodičových detekčných štruktúr na báze Si, GaAs,CdTe a 4H-SiC ako detektorov ionizujúceho žiarenia, kde sa najmä širokopásmový 4H-SiC polovodič ukazuje ako vysokoodolný materiál vhodný pre dlhodobú prácu v sťaženom radiačnom prostredí. To záhŕňa optimalizáciu pripravených senzorov z hľadiska ich použitia, teda aký typ žiarenia a tok je potrebné detegovať. Taktiež pasivácia a púzdrenie je veľmi dôležité pre zabezpečenie dlhej životnosti pripravených senzorov. Budú robené aj simulácie detekčných vlastností štruktúr s cieľom optimalizácie hrúbky a rozmerov kontaktov a pasivácie. Detekčné struktúry budú charakterizované elektrickými (I-V, C-V merania) a spektrometrickými meraniami pomocou štandardných rádionuklidových zdrojov. Taktiež bude skúmaná odolnosť ich činnosti v sťaženom prostredí (zvýšená teplota, ionizačné prostredie).
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania
High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových typov röntgenovej (rtg) optiky s vysoko presnými zakrivenýmiaktívnymi povrchmi. Povrchy budú pripravované inovatívnou technológiou nanoobrábania. Preskúmameaplikáciu technológie nanoobrábania na špeciálny prípad rtg optiky so zakrivenými povrchmi, ktorým jeparabolická refrakčná šošovka pracujúca v geometrii na prechod rtg žiarenia. Druhý špeciálny prípad, na ktorýsa zameriame, budú tenké kryštálové monochromátory s rôznymi hrúbkami v intervale 20-2000 mikrometrov.Takéto prvky je možné použiť napríklad ako deliče lúčov pre moderné rtg zdroje typu "X-ray free-electron laser",ohnuté kryštály v Johanssonovych monochromátoroch pre spektroskopické aplikácie alebo v časticovýchurýchľovačoch pre riadenie lúčov. Vyvinuté prvky zakrivenej rtg optiky budú testované v reálnych experimentochrtg metrológie a rtg zobrazovania s využitím laboratórnych alebo synchrotrónových rtg zdrojov a vysoko citlivýchpriamo konvertujúcich rtg detektorov Pilatus a Medipix.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 31.12.2022
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia: Predmetom predkladaného projektu je výskum polovodičových detekčných štruktúr na báze GaAs a 4H-SiC ako detektorov iónov a rýchlych neutrónov, čo zahŕňa nasledovné činnosti: – štúdium technológie prípravy a optimalizácia detekčných štruktúr a prípadného zapúzdrenia z hľadiska ich použitia; – simulácia detekčných vlastností štruktúr s cieľom optimalizácie plochy a hrúbky pripravených kontaktov, ako aj celkového objemu polovodičového materiálu použitého pri návrhu detektorov; – skúmanie fyzikálnych a elektrických vlastností pripravených štruktúr, meranie ich detekčných a spektrometrických vlastností pomocou alfa častíc, vysokoenergetických iónov (40 MeV Xe+), rýchlych neutrónov a pod.; – skúmanie odolnosti pripravených štruktúr proti vysokoenergetickým iónom (Kr+, Xe+ 167 MeV) a elektrónom (5 MeV), sledovanie elektrických a detekčných parametrov; – návrh a optimalizácia pripojenej spektrometrickej trasy podľa parametrov detekčných štruktúr s cieľom dosiahnutia čo najlepšieho energetického rozlíšenia
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie
Research and development center for advanced X-ray technologies
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.6.2012 – 31.3.2016
Nové polovodičové detektory neutrónov
New semiconductor detectors of neutrons
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej
Pixel sensors of X- and gamma rays for using primarily in digital imaging
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy
Semiconductor radiation detectors for hot plasmas diagnostics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012