Projektová činnosť

Medzinárodné

I.FAST – Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/101004730
Doba trvania: 1.5.2021 – 30.4.2025
ARIES – Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Accelerator research and innovation for european science and society
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Doba trvania: 1.5.2017 – 30.4.2021

Národné

Nízkostratový supravodivý kábel typu CORC z REBCO vodičov
Low-loss superconducting CORC-like cable from REBCO conductors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia: Cieľom projektu je návrh konštrukcie supravodivého kábla typu CORC s výrazne zníženými striedavými stratami.Projekt je zameraný na identifikáciu kľúčových parametrov v návrhu kábla, na konštrukciu modelových káblov aich experimentálnu charakterizáciu. Výskum bude prebiehať v dvoch základných smeroch: skúmanie možnostíoptimalizácie geometrie a uloženia jednotlivých REBCO pások v kábli CORC typu a skúmanie možného využitiamateriálov s nízkou vodivosťou pre centrálne jadro kábla. Optimalizácia geometrickej konfigurácie kábla budevychádzať z výsledkov numerických simulácií založených na metóde konečných prvkov a na metóde minimálnejprodukcie elektromagnetickej entropie. V rámci experimentálnej časti budú zhotovené sady krátkych modelovkáblov typu CORC, testujúce rôzne geometrické konfigurácie a rôzne materiály centrálneho jadra. Skúmanébudú najmä striedavé straty modelových káblov, základné transportné parametre a degradácia supravodivýchpások v dôsledku mechanického namáhania v procese káblovania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel
High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Anotácia: Elektromotory s plne supravodivými vinutiami sa javia ako mimoriadneperspektívne z hľadiska požadovanejhustoty výkonu pre komerčné použitie v hybridných a elektrickýchlietadlách. Tie sú schopné dosiahnuť zníženieemisií CO2 v atmosfére o 75 % a emisií NOx o 90 %, čo je v súlade scieľmi ACARE Flightpath 2050 EurópskejÚnie. Supravodivé elektromotory však môžu prispieť tiež k ekologickejšeja čistejšej námornej, či riečnej lodnejdoprave. Aj napriek rozsiahlemu výskumu ostávajú do dnešných dní viaceréelektro-magnetické a elektro-tepelnévlastnosti supravodivých cievok v podmienkach využitia ako vinutímotorov do značnej miery neznáme, jednak zdôvodu chýbajúcich meraní v rozsahu požadovaných teplôt (medzi 20 – 40K), ako aj metód počítačových simuláciía výpočtov supravodivých motorov.Cieľom tohto projektu je získanie nových poznatkov z tejto oblasti avývoj metód numerického modelovaniaumožňujúcich návrh budúcich supravodivých motorov. Plánovaná práca máambíciu priniesť nové poznatky vnasledujúcich oblastiach, z ktorých každá predstavuje samostatný cieľ:• Merania striedavých strát cievok (približne 100 závitov) v podmienkachvlastného poľa pri teplotách 40 K alebonižších, na izolovaných ako aj na neizolovaných cievkach z REBCOsupravodivých vodičov. Výsledky týchtomeraní budú významným príspevkom sami osebe a budú tiež využité naoverenie numerických modelov.• Tepelná stabilita a ochrana pri náhlom prechode týchto typov cievokpri nízkych teplotách (40 K a nižších).Cieľom týchto meraní bude overenie elektro-tepelného modelu.• Vývoj vlastnej numerickej metódy pre elektro-magnetické aelektro-tepelné modelovanie plne supravodivýchelektrických motorov, dvojrozmernej (2D) ako aj trojrozmernej (3D).Výpočtový program bude plne paralelizovanýpre počítačové klastre. Výpočty budú overované porovnaním sexperimentálnymi výsledkami.• Modelovanie striedavých strát a demagnetizácie v skrížených poliach vizolovaných a neizolovaných cievkach
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
MAPKO – Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia: Zhotovenie magnetického plášťa, umožňujúceho skryť predmety s magnetickými prejavmi pred magnetickým detektorom, poskytuje priestor na experimentálne skúmanie viacerých fundamentálnych problémov elektromagnetizmu a tiež na hľadanie nových riešení praktických problémov tienenia a formovania magnetických polí. Navrhovaný projekt je zameraný na vývoj metód návrhu a zhotovenia magnetických plášťov, ktoré by takéto skúmanie umožnili. Základnou charakteristikou, ktorú budeme sledovať, je magnetická neviditeľnosť, teda absencia magnetického prejavu plášťa alebo doňho vloženého „magnetického nákladu“ vo vonkajšom priestore. Teoretické predpovede, ako sa dá úplná neviditeľnosť dosiahnuť, predpokladajú také vlastnosti materiálov, ktoré sa v praxi nedajú dosiahnuť, a predpokladajú dokonalé a jednoduché tvary bez obmedzenia ich rozmerov. Preto dôležitou časťou projektu bude hľadania a testovanie nových numerických modelovacích metód, ktoré by tieto podstatné aspekty reálnych kompozitných objektov zahŕňali. Vďaka nim by sme chceli zhotoviť plášte, ktoré budú pre jednosmerné a striedavé polia s frekvenciami do 1000 Hz spĺňať podmienku neviditeľnosti na 99%. Z hľadiska možných aplikácií chceme náš výskum zamerať týmito smermi: a) Vytvorenie priestoru pre biologické experimenty s odtieneným poľom Zeme a umelých zdrojov prítomných v urbánnom prostredí. Priestor valcového tvaru s izbovou teplotou by mal umožňovať jednoduchú výmenu a manipuláciu s obsahom a jeho rozmery presahovať priemer 50 mm a výšku 150 mm. b) Návrh a zhotovenie plášťa pre magnetické pole na úrovni 0.1 T s objemom prevyšujúcim 1000 cm3, ktorý by mohol chrániť citlivú elektroniku alebo umožňoval napríklad zváranie jednosmerným elektrickým oblúkom v blízkosti elektrických strojov generujúcich takéto rozptylové pole. c) Skúmanie silového pôsobenia nehomogénneho magnetického poľa na magnetický plášť a možností magnetického pohonu pomocou regulácie magnetického momentu kompozitu supravodič/feromagnetikum.
Doba trvania: 1.7.2017 – 28.2.2021
Magnetická interakcia supravodivých a feromagnetických vrstiev: modelovanie, charakterizácia a aplikácie
Magnetic interaction of superconducting and ferromagnetic layers: modelling, characterization and applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia: Projekt sa zaoberá skúmaním vzájomnej magnetickej interakcie supravodivých a feromagnetických vrstiev.Teoretické skúmanie je založené na numerických modeloch vychádzajúcich z metódy konečných prvkov a zmetódy minimálnej produkcie elektromagnetickej entropie. Projekt výrazne rozšíri možnosti numerickýchmodelovacích metód, čo umožní dostatočne presné modelovanie v reálnych geometriách.Experimentálne skúmanie vychádza z charakterizácie supravodivých a feromagnetických vrstiev a zcharakterizácie jednoduchých štruktúr supravodič-feromagnetikum, so zameraním na podmienky striedavéhopoľa. Ako supravodivé elementy budú použité najmä komerčné supravodivé pásky a ako feromagnetickéelementy najmä kompozity obsahujúce feritový prášok. Vyvinuté numerické modely budú v rámci projektuvyužité na návrh a konštrukciu vylepšených plášťov magnetickej neviditeľnosti pre tienenie striedavého poľa, akoaj na analýzu a optimalizáciu elektrických motorov so supravodivým vinutím.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Pinning v komerčných coated vodičoch
Pinning in commercial coated conductors
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia: Projekt bude skúmať pinningové mechanizmy v komerčných ReBCO coated vodičoch od rôznych priemyselných výrobcov. Hlavný dôraz bude kladený na oblasti teplôt a magnetických polí zaujímavých pre aplikácie na poli elektrických strojov (elektrické monoty, generátory, transformátory, atď.)- teploty 65 K až 77 K a polia 0 až 5 T. Cieľom je zistiť, ktorý z mechanizmov je najefektívnejší v tejto oblasti teplôt a polí a vypracovať experimentálne metodiky na jeho charakterizáciu a klasifikáciu. Súčasťou projektu sú experimenty spoločne s aplikáciou a rozvojom teoretických modelov. Hlavnými meracími technikami budú merania magnetizačných slučiek a magnetickej relaxácie vo vibračnom magnetometri (VSM), spoločne s transportnými meraniami prúdovo-napäťových charakteristík pri rôznych orientáciách aplikovaného magnetického poľa.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018