Projektová činnosť

Medzinárodné

SAFEMOST – Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Web stránka projektu: http://www.safemost.sav.sk/
Doba trvania: 1.10.2015 – 30.3.2019

Národné

Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna PhD
Anotácia: Predmetom projektu je príprava a štúdium feromagnetických, supravodivých a dielektrických perovskitovskýchtenkých vrstiev (do 100 nm) a štruktúr mikro a nanorozmerov. Supravodivé mikropásky YBa2Cu3Ox budúožarované elektrónmi (30keV) s cieľom vytvoriť kanály ľahkého pohybu vírov. Ďalej sa zameriame na detailnéštúdium rozhrania podložka Si/dielektrická vrstva s využitím netradičných materiálov (SrO,TiN) s cieľom umožniťepitaxný rast oddeľovacích vrstiev nevyhnutných pre realizáciu bolometrov na báze La0.67Sr0.33MnO3 vrstievpracujúcich pri izbovej teplote (nechladené) v oblasti THz frekvencií. Pri vývoji nových typov bolometrovposúdime okrem dosiaľ študovaného materiálu Bi4Ti3O12 viacero typov iných oddeľovacích vrstiev. Budemepokračovať v štúdiu štruktúr supravodič S/feromagnetikum F a S/F/S s cieľom objasniť vzájomnú interakciutesne naviazaných S a F perovskitovských vrstiev (proximitný efekt).Z aplikačného hľadiska použitie pí-typu Josephsonovho spoja môže riešiť problematiku– kvantového bitu (qubit).
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
2D materiály a iónové kvapaliny pre využitie v mikroelektronike a senzorike
2D materials and ionic liquids in microelectronics and sensors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela PhD.
Anotácia: Dvojrozmerné (2D) materiály a nanočastice sú veľmi aktuálnymi témami. Predkladaný projekt nadväzuje nadoteraz dosiahnuté výsledky pracovnej skupiny a je zameraný na tieto oblasti – príprava 2D materiálov ananočastíc (s využitím iónových kvapalín (IL)) a kombinácia týchto troch materiálov. Cieľom projektu je prípravaexperimentálnych súčiastok a materiálov pre senzoriku. V oblasti 2D materiálov sa sústredime na hľadanieoptimálnych podmienok pre rast tenkých vrstiev vybraných materiálov (napr. MoS2). V oblasti nanočastícbudeme pokračovať v príprave fazetovaných nanočastíc kovov a uhlíkových nanočastíc. Prvé z nich sa použijúna dekorovanie tenkých vrstiev 2D materiálov, čím sa vytvoria lokálne p-n priechody vhodné napr. pre senzoryplynov. Nanočastice uhlíka svetielkujú a tým sú vhodné pre fluorescenčnú mikroskopiu. IL využijeme jednak naprípravu nanočastíc vo vákuu a tiež na vytvorenie hradla pre riadenie elektrického transportu v 2D materiáloch.Tým vytvoríme nové elektronické súčiastky.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MOSSLE – Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Modification of YBCO thin film structures using low energy electron beam processing for superconducting electronics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Anotácia: Predložený projekt sa zaoberá štúdiom efektu ožiarenia YBCO mikropások nízkoenergetickými elektrónmi s cieľom vytvárať kanály ľahkého pohybu vírov. Detailná analýza bude zameraná hlavne na krehkú rovnováhu viacerých procesov zahrňujúcich ako kinetický (kick off) process, tepelnú aktiváciu kyslíka ale aj samotné usporiadanie Cu-O reťazcov dopadajúcimi elektrónmi. Štúdium týchto javov spolu s ich efektom na zavedenie umelého pinningu v exponovaných kanáloch, ktorý má vplyv na dynamiku vírov v kanáli povedie, okrem príspevku k základnému výskumu, tiež k realizácii funkčnej modelovej štruktúry pre aplikáciu v supravodivej elektronike.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020