Projektová činnosť

Národné

Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry
Topologically nontrivial magnetic and superconducting nanostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie
Robust spin waves for future magnonic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na teoretický a experimentálny výskum transportu spinových vĺn v nanoštruktúrach. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, ako sú nízke energetické straty, sub-mikrometrová vlnová dĺžka a rekonfigurovatelnosť, je spinová vlna potenciálnym kandidátom ako nosič informácie v ultrarýchlych a energeticky efektívnych logických hradlách a pamätiach. Cieľom našeho výskumu budú špecifické systémy, použitelné ako nosiče robustných, jednosmerných a reprogramovateľných spinových vĺn. Výsledky našeho výskumu budú dôležité v oblasti magnetizmu a magnoniky.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Štúdium magnetických efektov na nanoúrovni
Study of magnetic effects at nanoscale
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Senzory na báze nosníkových štruktúr
Cantilever based sensors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Anotácia: Senzory na báze nosníkových štruktúr sú využívané na detekciu fyzikálnych, chemických a biologických veličín. V zásade každá odchýlka magnetického, elektrického, tepelného či chemického pôvodu môže byť prevedená na mechanickú výchylku nosníka. Tento ohyb môže byť následne vyhodnocovaný s veľmi vysokou citlivosťou a selektivitou. Cieľom projektu je vývoj nových techník slúžiacich pre úpravu komerčných rastrovacích sond ako aj výrobu nových senzorov magnetických veličín na báze nosníkových štruktúr. Aplikácia týchto techník na nosníkové systémy otvára nové možnosti ich použitia v senzorických aplikáciách a na výskumné účely vo fyzike a biomedicíne.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018