Publikačná činnosť

Španková, Marianna

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • CHROMIK, Štefan – ŠTRBÍK, Vladimír – ŠPANKOVÁ, Marianna. Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu : Patentová listina. Číslo dokumentu: 288749. Číslo prihlášky: 50079-2016. Dátum podania prihlášky: 18.11. 2016. Dátum zverejnenia prihlášky: 1.6. 2018. Vestník ÚPV SR č.: 06/2018. Dátum oznámenia o udelení patentu: 2.4. 2020. Vestník ÚPV SR č.: 04/2020. Dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 12.3. 2020. Druh dokumentu: B6. Int. Cl. (2020.01): C23C 14/00. Majiteľ: Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava. Zástupca: Gróf Martin, Bratislava. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva. patentový spis č. 288749, 4 s. Typ: AGJ