Projekt Vedúci Agentúra
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Od - do: 05/2015 - 04/2018
Číslo: SASPRO 0068/01/01
Mgr. Babchenko Oleg, PhD.
Pinning v komerčných coated vodičoch
Od - do: 01/2016 - 12/2018
Číslo: SASPRO 1633/03/01-b
Mgr. Seiler Eugen, PhD.
Spinové vlny v exotických štruktúrach
Od - do: 01/2016 - 12/2018
Číslo: SASPRO 1244/02/01
Dr. Mruczkiewicz Michal
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Od - do: 04/2015 - 03/2018
Číslo: SASPRO 0061/01/01
Ing. Vojenčiak Michal, PhD.
Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete - FASTGRID
Od - do: 01/2017 - 06/2020
Číslo: H2020-721019
Link: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206750_en.html
doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.

Koordinátor: CNRS
EU
Pokročilý experimentálny model supravodivého motora - ASuMED
Od - do: 05/2017 - 04/2020
Číslo: H2020-723119
Link: http://cordis.europa.eu/project/rcn/209910_en.html
Mgr. Pardo Enric, PhD.

Koordinátor: Oswald Elektromotoren GmbH
EU
Smerom k elektronike na báze oxidov
Od - do: 02/2016 - 04/2018
Číslo: COST MP1308
Link: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Ing. Chromik Štefan, DrSc.

Koordinátor: CNRCNR-SPIN, Napoli
EU
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Od - do: 01/2014 - 12/2018
Číslo: H2020-633053
Link: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Ing. Vojenčiak Michal, PhD.

Koordinátor: Max-Planck Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V., Mníchov, Nemecko
EU
Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť - ARIES
Od - do: 05/2017 - 04/2021
Číslo: H2020-730871
Link: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Mgr. Seiler Eugen, PhD.

Koordinátor: CERN
EU
Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor - SAFEMOST
Od - do: 10/2015 - 10/2018
Číslo:
Link: http://www.safemost.sav.sk/
Ing. Kuzmík Ján, DrSc. EU
Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Od - do: 12/2014 - 12/2018
Číslo: COST MP1402
Link: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/Actions/MP1402
Ing. Fröhlich Karol, DrSc.

Koordinátor: Tyndall National Institute, Cork
EU
2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
Od - do: 07/2016 - 12/2019
Číslo: 15-0693
Dr. rer. nat. Hulman Martin APVV
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Od - do: 07/2015 - 06/2019
Číslo: 14-0385
Ing. Fröhlich Karol, DrSc.

Koordinátor: ÚACh SAV
APVV
GaN monolitické integrované obvody - MioGaN
Od - do: 07/2016 - 06/2019
Číslo: 15-0673
Ing. Kuzmík Ján, DrSc.

Koordinátor: FEI STU
APVV
Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Od - do: 07/2017 - 02/2021
Číslo: 16-0418
doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc. APVV
Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Od - do: 07/2017 - 12/2020
Číslo: 16-0315
Ing. Chromik Štefan, DrSc. APVV
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností
Od - do: 01/2017 - 12/2020
Číslo: 1/0151/17
doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.

Koordinátor: MTF STU
APVV
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Od - do: 07/2016 - 06/2020
Číslo: 15-0257
Mgr. Soloviov Mykola, PhD.

Koordinátor: FEI STU
APVV
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Od - do: 07/2016 - 12/2019
Číslo: 15-0243
Ing. Kúdela Róbert, CSc. APVV
Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Od - do: 07/2017 - 12/2020
Číslo: 16-0068
RNDr. Cambel Vladimír, DrSc. APVV
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Od - do: 07/2015 - 06/2018
Číslo: 14-0613
Ing. Lalinský Tibor, DrSc. APVV
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Od - do: 07/2015 - 06/2018
Číslo: 14-0560
Ing. Fröhlich Karol, DrSc. APVV
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Od - do: 07/2015 - 12/2018
Číslo: 14-0438
Ing. Šouc Ján, CSc. APVV
Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku
Od - do: 07/2016 - 06/2019
Číslo: 15-0031
Ing. Kuzmík Ján, DrSc. APVV
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Od - do: 07/2015 - 12/2018
Číslo: 14-0522
Ing. Kováč Pavol, DrSc. APVV
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Od - do: 07/2015 - 12/2018
Číslo: 14-0297
doc. Ing. Novák Jozef, DrSc. APVV
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Od - do: 07/2015 - 06/2019
Číslo: 14-0745
Ing. Zápražný Zdenko, PhD.

Koordinátor: FÚ SAV
APVV
2D materiály a iónové kvapaliny pre využitie v mikroelektronike a senzorike
Od - do: 01/2017 - 12/2020
Číslo: 2/0149/17
Mgr. Sojková Michaela, PhD. VEGA
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Od - do: 01/2016 - 12/2019
Číslo: 2/0152/16
Mgr. Zaťko Bohumír, PhD. VEGA
Fyzikálne problémy štruktúr MISFET a MISHFET na báze III-V a III-N polovodičov
Od - do: 01/2017 - 12/2020
Číslo: 2/0112/17
Ing. Osvald Jozef, DrSc. VEGA
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Od - do: 01/2016 - 12/2018
Číslo: 2/0129/16
Ing. Kulich Miloš, PhD. VEGA
Moderné nanoštruktúry pripravené sofistikovanou MOVPE technológiou
Od - do: 01/2017 - 12/2020
Číslo: 2/0104/17
doc. Ing. Novák Jozef, DrSc. VEGA
Opracovanie povrchu polovodiča ako cesta k novým III-As a III-N elektronickým súčiastkám
Od - do: 01/2017 - 12/2020
Číslo: 2/0109/17
RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc. VEGA
Senzory na báze nosníkových štruktúr
Od - do: 01/2015 - 12/2018
Číslo: 2/0183/15
Ing. Šoltýs Ján, PhD. VEGA
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Od - do: 01/2016 - 12/2019
Číslo: 1/0651/16
Ing. Huran Jozef, CSc.

Koordinátor: FEI STU
VEGA
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
Od - do: 01/2017 - 12/2019
Číslo: 2/0150/17
Ing. Vanko Gabriel, PhD. VEGA
[ Ukončené ]