Národné

ElÚ SAV je člen Centra aplikovaného výskumu (CAV)

Modifikácia vlastností supravodivých, feromagnetických oxidových vrstiev a štruktúr pre modernú elektroniku
Modification of properties of superconducting, ferromagnetic, oxide films and structures for advanced electronics
Číslo projektu: 2/0140/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie
Modern electronic devices based on ultrawide bandgap semiconducting Ga2O3 for future high-voltage applications
Číslo projektu: 20-0220
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gucmann Filip, PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
TREND – Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia
Optimization of round high-temperature supercnoducting cable for pulse magnetic field
Číslo projektu: 20-0056
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Rastové a radiačné mechanizmy v diamantových hybridných detektoroch
Growth and Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectors (GRaDe)
Číslo projektu: SK-CZ-RD-21-0116
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Elektronické a optoelektronické súčiastky na báze ultra-širokopásmového Ga2O3 polovodiča
Electronic and optoelectronic devices based on ultra-wide bandgap Ga2O3 semiconductor
Číslo projektu: 2/0100/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Formovanie farebných centier v diamante a ich vlastností smerom ku kvantovej detekcii
Evolution of colour centres in diamond and their properties towards quantum detection
Číslo projektu: 20-0398
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varga Marian, PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
Fotonické labortórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch
Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions
Číslo projektu: 20-0437
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne
Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber
Číslo projektu: 20-0264
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2021 – 31.12.2024
Perspektívne polovodičové detektory pre využitie v jadrovej fyzike
Perspective semiconductor detector for nuclear physics
Číslo projektu: SK-RU-21-0002
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.3.2022 – 31.12.2024
Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov
Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides
Číslo projektu: 2/0059/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Tepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov
Thermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault current limiters
Číslo projektu: 1/0205/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry
Topologically nontrivial magnetic and superconducting nanostructures
Číslo projektu: 20-0425
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky
Contact engineering for advanced materials and devices
Číslo projektu: 2/0068/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Heteroštruktúry TMD/diamant: Príprava, charakterizácia a aplikácia
TMD/diamond heterostructures: Fabrication, characterization and applications
Číslo projektu: 19MRP0010
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varga Marian, PhD.
Doba trvania: 1.8.2020 – 31.7.2024
Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach
Long-range proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures
Číslo projektu: 19-0303
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 31.12.2023
Nízkostratový supravodivý kábel typu CORC z REBCO vodičov
Low-loss superconducting CORC-like cable from REBCO conductors
Číslo projektu: 2/0036/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Transport magnetických skyrmiónov v antidot mriežkach: Efekt teploty a kombinácie rôznych transportných mechanizmov
Transport of magnetic skyrmions in antidot lattices: Effect of temperature and combination of transport mechanisms
Číslo projektu: 2/0177/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Feilhauer Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Číslo projektu: 2/0084/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania
High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology
Číslo projektu: 2/0041/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Zberač energie na báze mikrostĺpikovitých štruktúr
Energy Harvesting Device Based on Micropillar Structures
Číslo projektu: SK-TW-21-0006
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
CEMEA – Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV
Building a centre for advanced material application SAS
Číslo projektu: 313021T081
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
TMD2DCOR – Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy
Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides
Číslo projektu: 19-0365
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Číslo projektu: 18-0273
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie
Robust spin waves for future magnonic applications
Číslo projektu: 19-0311
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel
High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts
Číslo projektu: 19-0536
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Číslo projektu: 18-0243
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 31.12.2022
Vývoj UV senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
GaN-based heterostructure as a promising UV sensor for space application
Číslo projektu: 2/0114/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stoklas Roman, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022