Ukončené

Medzinárodné

FASTGRID – Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Číslo projektu: H2020-721019
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206750_en.html
Doba trvania: 1.1.2017 – 30.6.2020
TRANSCOE – Vývoj nových vodivých priehladných elektród pre organickú elektroniku
Development of new designed transparent conductive electrodes for organic electronics
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.2.2017 – 31.1.2020
Dynamika magnetizácie s narušenou symetriou
Symmetry broken magnetization dynamics
Číslo projektu: NFFA 701
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Web stránka projektu: https://www.nffa.eu/)
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Topologické spinové vlny
Topological spin waves
Číslo projektu: SAS-ERC/2018/576PHOTONOMETA
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 1.3.2019 – 30.5.2019
SAFEMOST – Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Web stránka projektu: http://www.safemost.sav.sk/
Doba trvania: 1.10.2015 – 30.3.2019
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Číslo projektu: 24
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
HERALD – Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Hooking together European research in atomic layer deposition
Číslo projektu: MP1402
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/Actions/MP1402
Doba trvania: 4.12.2014 – 4.12.2018
TO-BE – Smerom k elektronike na báze oxidov
Towards Oxide-Based Electronics
Číslo projektu: MP1308
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Doba trvania: 1.2.2016 – 30.4.2018
EUROTAPES – Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov
European development of superconducting tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power applications and magnets
Číslo projektu: NMP3-LA-2012-280432
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Web stránka projektu: http://eurotapes.eu/
Doba trvania: 1.9.2012 – 31.1.2018
Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dubecký František CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Perovskitovské heteroštruktúry nanometrových hrúbok pre senzory a spintroniku
Perovskite heterostructures of nanometric thickness for sensors and spintronics
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štrbík Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Príprava a charakterizácia pokročilých GaN nano-hetero-štruktur
Advanced GaN nano-hetero-structures – preparation and characterization
Číslo projektu: 21-17
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2017
EXTREMA – Moderné rtg zobrazovacie a tomografické metódy využívajúce fázový kontrast
Enhanced X-ray tomographic reconstruction: experiment, modeling, and algorithms
Číslo projektu: MP1207
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Doba trvania: 16.5.2013 – 15.5.2017
EXIL – Výmena poznatkov o iónových kvapalinách
Exchange on ionic liquids
Číslo projektu: CM1206
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1206
Doba trvania: 15.5.2013 – 14.5.2017
Štúdium rastu a elektrických vlastností hybridních štruktúr diamantu a tranzistorov AlGaN/GaN HEMT
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.3.2017
SUPRAPOWER – Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia
Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine
Číslo projektu: 308793
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.12.2012 – 31.12.2016
Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia
Advanced X-ray spatial and temporal metrology
Číslo projektu: MP1203
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1203
Doba trvania: 16.11.2012 – 15.11.2016
NanoSC – Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Nanoscale Superconductivity:
Číslo projektu: 4141/12
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Doba trvania: 19.10.2012 – 18.10.2016
Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
Colloidal aspects of nanoscience for innovative processes and materials
Číslo projektu: CM1101
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101
Doba trvania: 19.1.2012 – 18.1.2016
Kryštály pre vysokoenergetickú X-ray optiku a zobrazenie, detektory rtg a gama žiarenia
Crystals for high energy x-ray optics and imaging and x-ray and gamma ray detectors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dubecký František CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Príprava a vlastnosti supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Preparation and properties of superconducting, manganite and dielectric films for modern electronic applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Výskum efektu blízkosti a spinovej injekcie v dvojvrstvových epitaxných štruktúrach z feromagnetických manganátov a vysokoteplotných supravodičov
Investigation of the proximity effect and spin injection in epitaxial bi-layer structures of ferromagnetic manganites and high temperature superconductors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štrbík Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015

Národné

Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering, electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles
Číslo projektu: 15-0257
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Soloviov Mykola PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
2DMOSES – 2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids
Číslo projektu: 15-0693
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Číslo projektu: 2/0152/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
SENAD – Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices
Číslo projektu: 15-0243
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kúdela Róbert CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Číslo projektu: 1/0651/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Huran Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Číslo projektu: 2/0150/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminiscent ceramic materials
Číslo projektu: 14-0385
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
MioGaN – GaN monolitické integrované obvody
GaN Monolithic Integrated Circuits
Číslo projektu: 15-0673
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku
Transistors with InN channel for THz microwaves and logic
Číslo projektu: 15-0031
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Číslo projektu: 14-0745
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Číslo projektu: 2/0129/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Pinning v komerčných coated vodičoch
Pinning in commercial coated conductors
Číslo projektu: 1633/03/01-b
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Senzory na báze nosníkových štruktúr
Cantilever based sensors
Číslo projektu: 2/0183/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Spinové vlny v exotických štruktúrach
Waves in exotic spin textures
Číslo projektu: 1244/02/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia:
Doba trvania: 4.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor
Číslo projektu: 14-0438
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šouc Ján CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Číslo projektu: 14-0522
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Universal nanorod platform for interdisciplinary applications
Číslo projektu: 14-0297
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton
Číslo projektu: 14-0613
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Resistive switching structures for pattern recognition
Číslo projektu: 14-0560
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS
Číslo projektu: 0068/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Babchenko Oleg PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2015 – 30.4.2018
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Thermo-electrical stability of superconductors in unconventional cooling conditions
Číslo projektu: 0061/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.3.2018
Príprava a štúdium vlastností supravodivých a feromagnetických vrstiev a štruktúr pre kryoelektroniku a senzoriku
Perspective thin films and structures for electronic applications
Číslo projektu: 2/0120/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Príprava tenkých vrstiev technológiou nanášania po atómových vrstvách
Growth of thin films using Atomic Layer Deposition
Číslo projektu: 2/0138/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Rast 2D materiálov: grafén a diselenid titánu
Growth of 2D materials: graphene and titanium diselenide
Číslo projektu: 2/0178/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Supravodivé cievky z káblovaných REBCO vodičov
Superconducting coils made of cabled REBCO conductors
Číslo projektu: 2/0126/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optiky
High quality active surfaces for new generation of X-ray crystal optics elements
Číslo projektu: 2/0004/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Tvarovanie magnetického poľa pomocou kombinácie supravodivých a feromagnetických materiálov
Magnetic field shaping by a combunation of superconducting and ferromagentic materials
Číslo projektu: 0623-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.4.2017
Magnetické nanoelementy pre energeticky nezávislé pamäte a mikrovlnné aplikácie
Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications
Číslo projektu: 0088-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.3.2017
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Photonic structures for integrated optoelectronics
Číslo projektu: 0395-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne
Micro-electromechanical (MEMS) energy harvesting system for applications in medicine
Číslo projektu: 1/0712/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Nanoštruktúry a ich aplikácie v optoelektronických súčiastkach
Advanced nanostructures for application in optoelectronic devices
Číslo projektu: 2/0098/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
HiPoSwitch – Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu
GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters
Číslo projektu: DO7RP0021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2016
Nové technológie prípravy nanočastíc
New technologies of nanoparticles preparation
Číslo projektu: 2 /0129/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vávra Ivo CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Pokročilé AlGaN/GaN HEMT a MISHEMT tranzistory pre vysokoteplotnú elektroniku a senzoriku
Advanced AlGaN/GaN HEMT and MISHEMT transistors for high temperature electronics and sensors
Číslo projektu: 2/0167/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Osvald Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Technológia hradiel s izolujúcou vrstvou pre kvalitné, vyskoúčinné III-As a III-N tranzistory
Insulated gate technologies for high-performance III-As and III-N transistors
Číslo projektu: 2/0105/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Teoretické štúdium vodivosti a perzistentných prúdov v nízkorozmerných mezoskopických systémoch: Vplyv interakcie, disorderu a pásovej štruktúry
Theoretical study of conductance and persistent currents in low-dimensional mesoscopic systems: effects of interaction, disorder, and band structure
Číslo projektu: 2/0200/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Moško Martin DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Termodynamické vlastností mikromagnetických objektov
Thermodynamic properties of the micro-magnetic objects
Číslo projektu: 2/0180/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices
Číslo projektu: 0443-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Huran Jozef CSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty
Transistors on the base of progressive materials for high temperatures
Číslo projektu: 0455-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2016
Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie
Research and development center for advanced X-ray technologies
Číslo projektu: ITMS 26220220170
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Doba trvania: 1.6.2012 – 31.3.2016
Jemno-vláknitý supravodič MgB2 pre striedavé aplikácie
Fine-filamentary MgB2 superconductor for AC applications
Číslo projektu: 2-0121-12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku
Crystal elements of X-ray optics for beam compression and expansion
Číslo projektu: 0308-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals
Číslo projektu: 1/1106/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Haščík Štefan PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Mezoskopické vlastnosti supravodivých tenkovrstvových nanoštruktúr
Mesoscopic properties of thin film superconducting nanostructures
Číslo projektu: 2/0173/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štrbík Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku
Nanostructured Materials for Sensorics
Číslo projektu: 0593 -11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Nové polovodičové detektory neutrónov
New semiconductor detectors of neutrons
Číslo projektu: 0321-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej
Pixel sensors of X- and gamma rays for using primarily in digital imaging
Číslo projektu: 2/0062/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír PhD
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Progressive materials with competing order parameters
Číslo projektu: 0036-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Proximitný efekt a transportné vlastnosti nanoštruktúr feromagnet/supravodič
Proximity effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures
Číslo projektu: 0494-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Technológia prípravy a štúdium metalizačných vrstiev pre plošné detektory ionizačného žiarenia na báze SI GaAs
Technology and study of metalization layers for area radiation detectors on base of semi-insulating GaAs
Číslo projektu: 2/0175/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Boháček Pavol CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Univerzitný vedecký park STU Bratislava
University Science Park of STU Bratislava
Číslo projektu: ITMS: 26240220084
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Doba trvania: 1.2.2013 – 31.12.2015
Výskumné centrum ALLEGRO
Číslo projektu: 26220220198
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Doba trvania: 1.10.2014 – 31.12.2015
Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov
High temperature microwave characterization of advanced semiconductor devices
Číslo projektu: 1/0839/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lalinský Tibor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
Center of competence for new materials, advanced technologies and energetics
Číslo projektu: 26240220073
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.8.2011 – 30.11.2015
Výskum prípravy moderného polovodičového materiálu a substrátov VGF GaP o priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na užitočné chemikálie
Research and development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter for conversion of CO2 into value addeed chemicals
Číslo projektu: ITMS 26220220172
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.2.2012 – 30.11.2015
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií
Centre for applied research of new materials and technology transfer
Číslo projektu: ITMS 26240220088
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2015