Ukončené

Medzinárodné

ERA.Net RUS Plus – Terahertzová spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov
Terahertz spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets
Číslo projektu: 177550
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Web stránka projektu: http://p3.snf.ch/Project-177550
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2021
ARIES – Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Accelerator research and innovation for european science and society
Číslo projektu: H2020-730871
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Doba trvania: 1.5.2017 – 30.4.2021
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Číslo projektu: SAS-MOST JRP 2017/1
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
EUROfusion – Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Číslo projektu: Horizon2020-633053
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2020
FASTGRID – Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Číslo projektu: H2020-721019
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206750_en.html
Doba trvania: 1.1.2017 – 30.11.2020
ASuMED – Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
Advanced superconducting motor experimental demonstrator
Číslo projektu: Horizon2020-723119
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/209910_en.html
Doba trvania: 1.5.2017 – 31.8.2020
TRANSCOE – Vývoj nových vodivých priehladných elektród pre organickú elektroniku
Development of new designed transparent conductive electrodes for organic electronics
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2017 – 31.1.2020
Topologické spinové vlny
Topological spin waves
Číslo projektu: SAS-ERC/2018/576PHOTONOMETA
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 1.3.2019 – 30.5.2019
SAFEMOST – Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.safemost.sav.sk/
Doba trvania: 1.10.2015 – 30.3.2019
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Číslo projektu: 24
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
HERALD – Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Hooking together European research in atomic layer deposition
Číslo projektu: MP1402
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/Actions/MP1402
Doba trvania: 4.12.2014 – 4.12.2018
TO-BE – Smerom k elektronike na báze oxidov
Towards Oxide-Based Electronics
Číslo projektu: MP1308
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Doba trvania: 1.2.2016 – 30.4.2018
EUROTAPES – Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov
European development of superconducting tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power applications and magnets
Číslo projektu: NMP3-LA-2012-280432
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Web stránka projektu: http://eurotapes.eu/
Doba trvania: 1.9.2012 – 31.1.2018
Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Hard X-ray focussing andX-ray detectors for applications in medicine and plasma diagnostics
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dubecký František, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Perovskitovské heteroštruktúry nanometrových hrúbok pre senzory a spintroniku
Perovskite heterostructures of nanometric thickness for sensors and spintronics
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štrbík Vladimír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Príprava a charakterizácia pokročilých GaN nano-hetero-štruktur
Advanced GaN nano-hetero-structures – preparation and characterization
Číslo projektu: 21-17
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2017
EXTREMA – Moderné rtg zobrazovacie a tomografické metódy využívajúce fázový kontrast
Enhanced X-ray tomographic reconstruction: experiment, modeling, and algorithms
Číslo projektu: MP1207
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Doba trvania: 16.5.2013 – 15.5.2017
EXIL – Výmena poznatkov o iónových kvapalinách
Exchange on ionic liquids
Číslo projektu: CM1206
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1206
Doba trvania: 15.5.2013 – 14.5.2017
Štúdium rastu a elektrických vlastností hybridních štruktúr diamantu a tranzistorov AlGaN/GaN HEMT
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.3.2017
SUPRAPOWER – Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia
Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine
Číslo projektu: 308793
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.12.2012 – 31.12.2016
Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia
Advanced X-ray spatial and temporal metrology
Číslo projektu: MP1203
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1203
Doba trvania: 16.11.2012 – 15.11.2016

Národné

MAPKO – Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Číslo projektu: 16-0418
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 28.2.2021
2D materiály a iónové kvapaliny pre využitie v mikroelektronike a senzorike
2D materials and ionic liquids in microelectronics and sensors
Číslo projektu: 2/0149/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Fotonické nanoštruktúry pripravené laserovou 3D litografiou pre biosenzory
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing
Číslo projektu: 16-0129
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Fyzikálne problémy štruktúr MISFET a MISHFET na báze III-V a III-N polovodičov
Physical problems of MISFET and MISHFET structures based on III-V and III-N semiconductors
Číslo projektu: 2/0112/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Osvald Jozef, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Magnetická interakcia supravodivých a feromagnetických vrstiev: modelovanie, charakterizácia a aplikácie
Magnetic interaction of superconducting and ferromagnetic layers: modelling, characterization and applications
Číslo projektu: 2/0097/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Moderné nanoštruktúry pripravené sofistikovanou MOVPE technológiou
Advanced nanostructures prepared by sophisticated MOVPE technology
Číslo projektu: 2/0104/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
MOSSLE – Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Modification of YBCO thin film structures using low energy electron beam processing for superconducting electronics
Číslo projektu: 16-0315
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pások bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností
Design and preparation of high-temperature superconducting tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties
Číslo projektu: 1/0151/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Opracovanie povrchu polovodiča ako cesta k novým III-As a III-N elektronickým súčiastkám
Surface processing of semiconductors as the way towards new III-As and III-N electronic devices
Číslo projektu: 2/0109/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Číslo projektu: 2/0092/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
NanoSky – Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects
Číslo projektu: 16-0068
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Štúdium okrajových stavov a Landauových hladín v elektronickom umelom graféne
Edge states and Landau levels in electronic artificial graphene
Číslo projektu: 2/0162/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Feilhauer Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering, electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles
Číslo projektu: 15-0257
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Soloviov Mykola, PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
2DMOSES – 2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids
Číslo projektu: 15-0693
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Číslo projektu: 2/0152/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
SENAD – Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices
Číslo projektu: 15-0243
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kúdela Róbert, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Číslo projektu: 1/0651/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Huran Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Číslo projektu: 2/0150/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminiscent ceramic materials
Číslo projektu: 14-0385
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
MioGaN – GaN monolitické integrované obvody
GaN Monolithic Integrated Circuits
Číslo projektu: 15-0673
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku
Transistors with InN channel for THz microwaves and logic
Číslo projektu: 15-0031
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Číslo projektu: 14-0745
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Číslo projektu: 2/0129/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Pinning v komerčných coated vodičoch
Pinning in commercial coated conductors
Číslo projektu: 1633/03/01-b
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Senzory na báze nosníkových štruktúr
Cantilever based sensors
Číslo projektu: 2/0183/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Spinové vlny v exotických štruktúrach
Waves in exotic spin textures
Číslo projektu: 1244/02/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia:
Doba trvania: 4.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor
Číslo projektu: 14-0438
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šouc Ján, CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Číslo projektu: 14-0522
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Universal nanorod platform for interdisciplinary applications
Číslo projektu: 14-0297
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton
Číslo projektu: 14-0613
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Resistive switching structures for pattern recognition
Číslo projektu: 14-0560
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS
Číslo projektu: 0068/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Babchenko Oleg, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2015 – 30.4.2018
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Thermo-electrical stability of superconductors in unconventional cooling conditions
Číslo projektu: 0061/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.3.2018
Príprava a štúdium vlastností supravodivých a feromagnetických vrstiev a štruktúr pre kryoelektroniku a senzoriku
Perspective thin films and structures for electronic applications
Číslo projektu: 2/0120/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Príprava tenkých vrstiev technológiou nanášania po atómových vrstvách
Growth of thin films using Atomic Layer Deposition
Číslo projektu: 2/0138/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Rast 2D materiálov: grafén a diselenid titánu
Growth of 2D materials: graphene and titanium diselenide
Číslo projektu: 2/0178/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Supravodivé cievky z káblovaných REBCO vodičov
Superconducting coils made of cabled REBCO conductors
Číslo projektu: 2/0126/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optiky
High quality active surfaces for new generation of X-ray crystal optics elements
Číslo projektu: 2/0004/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Tvarovanie magnetického poľa pomocou kombinácie supravodivých a feromagnetických materiálov
Magnetic field shaping by a combunation of superconducting and ferromagentic materials
Číslo projektu: 0623-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.4.2017
Magnetické nanoelementy pre energeticky nezávislé pamäte a mikrovlnné aplikácie
Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications
Číslo projektu: 0088-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.3.2017
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Photonic structures for integrated optoelectronics
Číslo projektu: 0395-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne
Micro-electromechanical (MEMS) energy harvesting system for applications in medicine
Číslo projektu: 1/0712/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Nanoštruktúry a ich aplikácie v optoelektronických súčiastkach
Advanced nanostructures for application in optoelectronic devices
Číslo projektu: 2/0098/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
HiPoSwitch – Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu
GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters
Číslo projektu: DO7RP0021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2016
Nové technológie prípravy nanočastíc
New technologies of nanoparticles preparation
Číslo projektu: 2 /0129/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vávra Ivo, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Pokročilé AlGaN/GaN HEMT a MISHEMT tranzistory pre vysokoteplotnú elektroniku a senzoriku
Advanced AlGaN/GaN HEMT and MISHEMT transistors for high temperature electronics and sensors
Číslo projektu: 2/0167/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Osvald Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Technológia hradiel s izolujúcou vrstvou pre kvalitné, vyskoúčinné III-As a III-N tranzistory
Insulated gate technologies for high-performance III-As and III-N transistors
Číslo projektu: 2/0105/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Teoretické štúdium vodivosti a perzistentných prúdov v nízkorozmerných mezoskopických systémoch: Vplyv interakcie, disorderu a pásovej štruktúry
Theoretical study of conductance and persistent currents in low-dimensional mesoscopic systems: effects of interaction, disorder, and band structure
Číslo projektu: 2/0200/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Moško Martin, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Termodynamické vlastností mikromagnetických objektov
Thermodynamic properties of the micro-magnetic objects
Číslo projektu: 2/0180/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices
Číslo projektu: 0443-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Huran Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016