Výskum

Fyziku a techniológiu nanoštruktúr so zameraním na materiálový výskum v oblasti 2D materiálov, teoretické a experimentálne štúdium efektu rezistívneho prepínania v dielektrikách a fyzikálnych javov v nanomagnetoch so zameraním na zobrazovanie magnetických polí... (viac)

III-V zlúčeninové polovodiče zahŕňajúcu epitaxný rast heteroštruktúr, procesovanie a charakterizáciu výkonových spínacích a vysokofrekvenčných tranzistorov a nanostĺpikov; výskum je orientovaný najmä na tranzistory na báze GaN a InN... (viac)

Mikroelektronické senzory a detektory zahŕňajúce MEMS senzory pre nehostinné prostredie, detektory ionizujúceho a terahertzového žiarenia ako aj vývoj kryštálovej optiky s dôrazom na aplikácie vyvíjaných technológií v priemysle, automobiloch, medicíne a obrane... (viac)

Aplikovanú supravodivosť pre vývoj nových kompozitných vodičov, malých laboratórnych modelov supravodivých káblov a zariadní (elektromagnety, prúdový obmedzovač) a štúdium nových efektov a súčiastok kombinujúcich supravodivé a feromagnetické materiály... (viac)

Aktualizované: 10.08.2016