Dizertačná skúška & obhajoba DP

Dizertačná skúška

FEI STU

Skúšku treba urobiť do 18 mesiacov od začiatku štúdia – obvykle do 28. februára 2. ročníka. Do konca januára (najneskôr 27.) treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka). Optimálna dĺžka je okolo 30 strán, v závere musí obsahovať tézy dizertačnej práce. Vytlač a zviaž si 2ks v hrebeňovej väzbe. Jednu spolu so žiadosťou adresovanou riaditeľovi ústavu odovzdaj na sekretariát riaditeľa. Keď riaditeľ podpisom odsúhlasí, vložíš prácu do AISu a na študijné odd. FEI STU odovzdáš 1 prácu spolu so žiadosťou adresovanou FEI STU. Ak si napísal prácu v angličtine, musíš pripojiť Žiadosť o súhlas s vypracovaním a obhájením písomnej práce k dizertačnej skúške v inom ako štátnom jazyku. Tým tvoje povinnosti až do účasti na samotnej skúške končia.

FMFI UK

Treba urobiť do 22 mesiacov od začiatku. Príprava skúšky nejaký čas trvá, preto treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka) do 16 mesiacov od začiatku štúdia. Optimálna dĺžka je okolo 30 strán. Odovzdávajú sa 2ks, spolu so žiadosťou. Samotná skúška bude po tom, čo oponent doručí posudok a zíde sa komisia.

Obhajoba dizertačnej práce

FEI STU

Keď sa so školiteľom zhodnete, že dizertačná práca je po odbornej stránke pripravená na obhajobu, sú na rade formality:

 • práca musí obsahovať aj zadanie (stiahneš z AISu)
 • abstrakt aj v inom jazyku ako je napísaná (ak je v slovenčine, anglicky, ak je práca v angličtine slovensky)
 • AIS – skontroluj si stav – napr. či nechýbajú doplňujúce informácie, vlož podľa návodu. Potom si môžeš stiahnuť Zadanie s evidenčným číslom AISu.

Pre šk. r. 2020/2021 platil Postup vkladania do AIS

Pravidlá potreby väzby sa môžu zmeniť (2020/2021),  pozri alebo sa spýtaj elekanna@savba.sk. Tlač na ústavných tlačiarňach, do hrebeňovej väzby zviaže p. Gömöryová (na elekanna@savba.sk si dohodni termín). Pre vlastnú potrebu jeden exemplár preplatí ústav, potvrdený bloček odovzdaj p. Gömöryovej (na elekanna@savba.sk si dohodni termín).

Potom napíšeš žiadosť na ústav. Školiteľ napíše do Žiadosti návrh na oponentov.
Práce, žiadosť, aktualizovaný životopis, zoznam publikovaných prác odovzdáš p. Gömöryovej (na elekanna@savba.sk si dohodni termín).

Ak si napísal prácu v angličtine, musíš si podať Žiadosť o súhlas s vypracovaním a obhájením dizertačnej práce v inom ako štátnom jazyku Žiadosť o súhlas s vypracovaním a obhájením dizertačnej práce v inom ako štátnom jazyku.

A už len čakáš: do štyroch týždňov by mali oponenti dodať posudky, po stanovení komisie a dátumu obhajoby budeš pozvaný.

FMFI UK

Keď máš napísanú prácu, dáš zviazať 7 exemplárov, potvrdený bloček ti preplatí p. Gömöryová (na elekanna@savba.sk si dohodni termín).
Napíšeš žiadosť. Školiteľ napíše do Žiadosti návrh na oponentov.
Práce, žiadosť, aktualizovaný životopis, zoznam publikovaných prác odovzdáš p. Gömöryovej (na elekanna@savba.sk si dohodni termín).

AIS – skontroluj si stav – napr. či nechýbajú doplňujúce informácie
Vlož prácu, po pár dňoch stiahni, vytlač Protokol o originalite aj Licenčné zmluvy.

Na štud. odd. FMFI UK odnesieš:

 • žiadosť
 • 2 dizertačné práce,
 • kópiu titulnej strany dizertačnej práce,
 • abstrakt dizertačnej práce v elektronickej podobe,
 • kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce,
  v určenom počte vyhotovení; ak doktorand pripojí výstup z databázy publikačnej
  činnosti UK, nemusí predkladať kópie publikácií,
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných
  vedeckých prác doktoranda, ako aj ohlasov na ne, prípadne aj posudky o nich,
 • Protokoly o originalite dizertačnej práce v určenom počte vyhotovení,
 • Licenčné zmluvy v určenom počte vyhotovení,
 • výstupný list doktoranda

A už len čakáš: do štyroch týždňov by mali oponenti dodať posudky, po stanovení komisie a dátumu obhajoby budeš pozvaný.