Dizertačná skúška & obhajoba DP

Dizertačná skúška

FEI STU

Treba urobiť do 18 mesiacov od začiatku. Príprava nejaký čas trvá, preto treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka) do 16 mesiacov od začiatku štúdia. Optimálna dĺžka je okolo 30 strán (požičaj si od p. Gömöryovej vzor). Odovzdávajú sa 2ks, spolu so žiadosťou. Ak si napísal prácu v angličtine, musíš si podať Žiadosť o súhlas s vypracovaním a obhájením písomnej práce k dizertačnej skúške v inom ako štátnom jazyku. Samotná skúška bude po tom, čo oponent doručí posudok a zíde sa komisia.

FMFI UK

Treba urobiť do 22 mesiacov od začiatku. Príprava nejaký čas trvá, preto treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka) do 16 mesiacov od začiatku štúdia. Optimálna dĺžka je okolo 30 strán (požičaj si od p. Gömöryovej vzor). Odovzdávajú sa 2ks, spolu so žiadosťou. Samotná skúška bude po tom, čo oponent doručí posudok a zíde sa komisia.

Obhajoba dizertačnej práce

FMFI UK

Keď máš napísanú prácu, dáš zviazať 7 exemplárov, potvrdený bloček ti preplatí p. Gömöryová.
Napíšeš žiadosť. Školiteľ napíše do Žiadosti návrh na oponentov.
Práce, žiadosť, aktualizovaný životopis, zoznam publikovaných prác odovzdáš p. Gömöryovej.

AIS – skontroluj si stav – napr. či nechýbajú doplňujúce informácie
Vlož prácu, po pár dňoch stiahni, vytlač Protokol o originalite aj Licenčné zmluvy.

Na štud. odd. FMFI UK odnesieš:

 • žiadosť
 • 2 dizertačné práce,
 • kópiu titulnej strany dizertačnej práce,
 • abstrakt dizertačnej práce v elektronickej podobe,
 • kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce,
  v určenom počte vyhotovení; ak doktorand pripojí výstup z databázy publikačnej
  činnosti UK, nemusí predkladať kópie publikácií,
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných
  vedeckých prác doktoranda, ako aj ohlasov na ne, prípadne aj posudky o nich,
 • Protokoly o originalite dizertačnej práce v určenom počte vyhotovení,
 • Licenčné zmluvy v určenom počte vyhotovení,
 • výstupný list doktoranda

A už len čakáš: do štyroch týždňov by mali oponenti dodať posudky, po stanovení komisie a dátumu obhajoby budeš pozvaný.